AGÓ - řečtina
AGÓ (ἄγω)


→ ŘECKÉ SLOVO AGÓ
Strongovo číslo: 71
Původní změní: ἄγω (agó)
Zařazení: sloveso
Význam: vést (v obecném smyslu), přivést, odvést, pojď
Překlad (GRAFÉ): Přivést(40x), vést(13x), pojď(7x), vyvést(4x), odvést(3x), přejít(2x), zřízeno(1x)
Stručná definice: Vést (v obecném smyslu), dobrovolně či vynuceně (odvést, dovést, přivést...), přeneseně: přejděme (na další téma)
Obsáhlá definice:
Vést, dovést, přivést (někoho/něčeho) - tedy zmocnit se a přivét to/jeho na určité místo (Mt 21,7; Lk 19,35), obvykle jako zajatce k soudu (Lk 22,54), tedy vynuceně.
Jindy vést jako doprovod zcela dobrovolně (2. Tim 4,11; 1. Tes 4,14), nebo jako výzva k tomu, aby lidé šli (‚pojďme‘ (Mt 26,46; Mk 14,42; Jan 14,31).
Přeneseně také ‚dovést‘ čtenáře k dalšímu tématu, nebo zřídit (přivést ke skutečnosti) (Jak 4,13; 5,1; Sk 19,38).

Použití v Bibli (69x v Bibli):
„A kvůli Mně budete VEDENI před guvernéry a před krále – na svědectví jim i pohanům.“ (Mt 10,18)
„„Jděte do vesnice, která je naproti vám. A hned najdete přivázanou oslici a s ní oslátko. Rozvažte je a PŘIVEĎTE ke Mně.“ (Mt 21,2)
„PŘIVEDLI oslici i oslátko, položili na ně své pláště a On se na ně posadil.“ (Mt 21,7)
„Vstaňte a POJĎTE. Hle: Přibližuje se ten, který Mě zrazuje.“ (Mt 26,46)
„Řekl jim: „POJĎME jinam: Do okolních venkovských měst, abych i tam kázal. Vždyť kvůli tomu jsem přišel.“ (Mk 1,38)
„Když vás ODVEDOU a vydají k soudu, nestarejte se (ani se tím příliš nezabývejte), co byste měli říkat. Ale mluvte to, co vám bude v tu chvíli dáno. Neboť to nebudete vy, kdo mluví, ale Duch svatý.“ (Mk 13,11) „Vstaňte a POJĎTE. Hle: Přiblížil se ten, který Mě zrazuje.“ (Mk 14,42)
„Ježíš se plný Ducha svatého vrátil z Jordánu. A Duch ho VODIL v poušti.“ (Lk 4,1)
„VYVEDL Ho do Jeruzaléma a postavil Ho na vrcholek chrámu.“ (Lk 4,9)
„Povstali, VYVEDLI Ho ven z města a vedli Ho až na hřeben hory, na které bylo jejich město postaveno, aby Ho vrhli dolů.“ (Lk 4,29)
„Při západu slunce všichni, kteří měli nemocné rozmanitými chronickými onemocněními, je PŘIVÁDĚLI k Němu.“ (Lk 4,40)
„Přistoupil, obvázal jeho rány a nalil na ně olej a víno. Položil ho na svého mezka a PŘIVEDL ho až do hostince a postaral se o něj.“ (Lk 10,34)
„Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho PŘIVEDLI k Němu. Když se přibližoval, zeptal se ho:“ (Lk 18,40)
„Nicméně: ty moje nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, PŘIVEĎTE sem a přede mnou je zabijte.‘“ (Lk 19,27)
„Řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Když do ní vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě žádný člověk neseděl. Odvažte je a PŘIVEĎTE.“ (Lk 19,30)
„A PŘIVEDLI je k Ježíšovi, vložili na to oslátko své pláště a posadili na ně Ježíše.“ (Lk 19,35)
„Zmocnili se Ho a ODVEDLI do veleknězova domu. Petr je zpovzdálí následoval.“ (Lk 22,54)
„A celé shromáždění povstalo a VEDLI Ho k Pilátovi.“ (Lk 23,1)
„Byli s Ním VEDENI ke smrti také dva další zločinci.“ (Lk 23,32)
„Ale nyní je tomu všemu už třetí den od toho, kdy se to stalo.“ (Lk 24,21 je – dosl. je přiveden (třetí den)
„PŘIVEDL ho k Ježíšovi.“ (Jan 1,43)
„Služebníci tedy přišli k předním kněžím a farizeům, a oni jim řekli: „Proč jste Ho nePŘIVEDLI?“ (Jan 7,45)
„Farizeové a učitelé zákona k Němu PŘIVEDLI ženu, která byla přistižena při cizoložství“ (Jan 8,3)
„PŘIVEDLI k farizeům toho člověka, který byl slepý.“ (Jan 9,13)
„A mám také jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím PŘIVÉST a budou slyšet Můj hlas. A bude jedno stádo a jeden Pastýř.“ (Jan 10,16)
„Potom řekl učedníkům: „POJĎME znovu do Judska.“ (Jan 11,7)
„Ale kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale nyní POJĎME k němu.“ (Jan 11,15)
„Tomáš, kterému se říkalo Didymos, řekl spoluučedníkům: „POJĎME i my, abychom tam s ním zemřeli…“ (Jan 11,16)
„Ale svět má poznat, že miluji Otce a že jednám tak, jak Mi Otec přikázal. Vstaňte, POJĎME odsud.“ (Jan 14,31)
„A VEDLI ho nejprve k Annášovi, což byl tchán Kaifáše, který byl toho roku veleknězem.“ (Jan 18,13)
„Ježíše tedy Židé VEDLI od Kaifáše do paláce římského guvernéra; to už bylo brzy ráno. Oni však do paláce římského guvernéra nevešli, aby se neznečistili a mohli jíst pesachového beránka.“ (Jan 18,28) „Pilát znovu vyšel ven a řekl jim: „Hle: VYVEDU vám Ho ven, abyste poznali, že na Něm nenacházím žádný důvod k obvinění.“ (Jan 19,4)
„Když tedy Pilát uslyšel tato slova, VYVEDL Ježíše ven a posadil se na soudní stolici na místě zvaném: ‚Kamenná dlažba‘, hebrejsky: ‚Gabatha‘.“ (Jan 19,13)
„Když se dostavil velekněz a s ním ti, kteří svolali sanhedrin, a všichni z rady starších synů Izraele, poslali do vězení zprávu, aby je PŘIVEDLI.“ (Sk 5,21)
„Tehdy odešel velitel chrámové stráže se služebníky, aby je PŘIVEDLI. Ale bez násilí, neboť se báli lidu, aby je neukamenovali.“ (Sk 5,26)
„PŘIVEDLI je a postavili před sanhedrin. Velekněz se jich zeptal:“ (Sk 5,27)
„Pobouřili lid, starší a učitele zákona, přišli k němu, zmocnili se ho silou a PŘIVEDLI ho před sanhedrin.“ (Sk 6,12)
„Toto byla pasáž Písma, kterou četl: ‚Byl VEDEN jako ovce na porážku. A jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak i On Svoje ústa neotevřel.“ (Sk 8,32)
„Odešel k veleknězi a vyžádal si od něj dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl – pokud by tam našel nějaké muže a ženy té Cesty – je spoutat a PŘIVÉST do Jeruzaléma.“ (Sk 9,2)
„Všichni, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Není to ten, jenž pustošil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají to Jméno? A sem přišel, aby je spoutané PŘIVEDL k předním kněžím!“ (Sk 9,21)
„Barnabáš ho však vzal, PŘIVEDL ho k učedníkům a vyprávěl jim, jak Saul na cestě uviděl Pána, že k němu mluvil a jak v Damašku směle mluvil ve jménu Ježíše.“ (Sk 9,27)
„Barnabáš tehdy odsud vyšel do Tarsu hledat Saula. Když ho našel, PŘIVEDL ho do Antiochie.“ (Sk 11,25)
„Podle zaslíbení Bůh z jeho potomstva PŘIVEDL Izraeli Spasitele – Ježíše.“ (Sk 13,23)
„Ti, kteří doprovázeli Pavla, ho PŘIVEDLI až do Athén. Když obdrželi instrukce pro Sílase a Timotea, aby přišli tak rychle jak jen to bude možné, vrátili se zpět.“ (Sk 17,15)
„Chopili se ho, VEDLI ho na Areopág a řekli mu: „Smíme vědět, co je to za nové učení, které říkáš?“ (Sk 17,19)
„Když byl Gallio prokonzulem v Achaji, Židé jednomyslně povstali proti Pavlovi, PŘIVEDLI ho k soudní stolici a řekli:“ (Sk 18,12)
„Vždyť jste PŘIVEDLI tyto muže, kteří se nedopustili svatokrádeže ani naši bohyni neuráží.“ (Sk 19,37)
„Pokud má tedy Demétrios a ti řemeslníci, kteří jsou s ním, proti někomu nějakou záležitost, je ZŘÍZENO tržiště, kde je soud, a jsou k tomu prokonzulové. Tam ať obžalují jeden druhého.“ (Sk 19,38) „PŘIVEDLI to dítě živé a byli nesmírně povzbuzeni.“ (Sk 20,12)
„Šli s námi také učedníci z Cesareje a PŘIVEDLI nás k jednomu z prvních učedníků – Mnasonovi z Kypru, u kterého jsme se měli ubytovat.“ (Sk 21,16)
„V zástupu každý křičel něco jiného. Kvůli tomu rozruchu se nemohl dozvědět nic jistého. Přikázal ho tedy PŘIVÉST do kasáren.“ (Sk 21,34)
„jak mi to také dosvědčí velekněz i celé shromáždění starších. Od nich jsem také vzal dopisy k bratrům a šel jsem do Damašku, abych také ty, kteří tam byli, PŘIVEDL spoutané do Jeruzaléma k potrestání.“ (Sk 22,5)
„Když nastala veliká hádka, velitel vojska se bál, aby snad od nich Pavel nebyl roztrhán na kusy. Přikázal vojákům, aby sešli dolů, vytrhli ho z jejich středu a DOVEDLI ho do kasáren.“ (Sk 23,10)
„On ho tedy vzal, PŘIVEDL ho k veliteli vojska a řekl: „Zavolal si mě vězeň Pavel a prosil mě, abych k vám PŘIVEDL tohoto mladíka, že má něco, co by vám řekl.“ (Sk 23,18)
„Vojáci tedy podle příkazu vzali Pavla a PŘIVEDLI ho během noci do Antipatridy.“ (Sk 23,31)
„Nestrávil mezi nimi více než osm či deset dní, a pak sestoupil do Cesareje. Další den se posadil na soudní stolici a přikázal PŘIVÉST Pavla.“ (Sk 25,6)
„Když se tedy sešli zde, bez odkladu jsem se další den posadil na soudní stolici a přikázal jsem toho muže PŘIVÉST.“ (Sk 25,17)
„Další den tedy přišli Agrippa a Bereniké s velkou okázalostí a spolu s veliteli vojsk a významnými lidmi toho města vstoupili do jednací síně. Festus rozkázal, aby PŘIVEDLI Pavla.“ (Sk 25,23)
„Nebo opovrhuješ Jeho bohatstvím, dobrotivostí, snášenlivostí a trpělivostí, a přitom nevíš, že tě Boží dobrotivost VEDE k pokání?“ (Ř 2,4)
„Neboť Boží synové a dcery jsou všichni ti, kteří jsou VEDENI Duchem.“ (Ř 8,14)
„Víte, že když jste byli pohané, bývali jste VEDENI a přiváděni k němým modlám.“ (1. Kor 12,2)
„Pokud jste však VEDENI Duchem, nejste pod zákonem.“ (Gal 5,18)
„Pokud věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh i ty, kteří zesnuli, skrze Ježíše PŘIVEDE s Ním.“ (1. Tes 4,14)
„Z této skupiny jsou ti, kteří vstupují do domů a podmaňují si hloupoučké ženy, které jsou obtíženy hříchy a VEDENY rozmanitými vášněmi.“ (2. Tim 3,6)
„Je se mnou pouze Lukáš. Vezmi Marka a PŘIVEĎ ho s sebou, bude pro mě užitečný pro diakonii.“ (2. Tim 4,11)
„Neboť je vhodné na Toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když PŘIVEDL do slávy mnoho synů, aby se skrze utrpení udělal dokonalým Původcem jejich spasení.“ (žid 2,10)
„Nyní PŘEJDU k vám, kteří říkáte: ‚Dnes a zítra půjdeme do toho a toho města a strávíme tam rok. Budeme obchodovat a získávat peníze.‘“ (Jak 4,13)
„Nyní PŘEJDU k vám, boháči: Plačte a hlasitě naříkejte nad bídou, která na vás přichází.“ (Jak 5,1)

-