Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 1Ježíšův rodokmen

1Kniha narození Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.2Abrahamovi se narodil Izák, Izákovi se narodil Jákob, Jákobovi se narodil Juda a jeho bratři,3Judovi se narodil Fares a Zára z jeho ženy Támary, Faresovi se narodil Chesróm, Chesrómovi se narodil Aram.4Aramovi se narodil Amínadab, Amínadabovi se narodil Nason, Nasonovi se narodil Salmón,5Salmónovi se narodil Bóaz z Rachaby, Bóazovi se narodil Obéd z Rút, Obédovi se narodil Isaj,6Isajovi se narodil král David. Davidovi se narodil Šalamoun z Uriášovy ženy, 7Šalamounovi se narodil Roboám, Roboámovi se narodil Abiu, Abiovi se narodil Asaf,8Asafovi se narodil Jóšafat, Jóšafatovi se narodil Jóram, Jóramovi se narodil Uziáš,9Uziášovi se narodil Jótam, Jótamovi se narodil Achaz, Achazovi se narodil Ezechiáš, 10Ezechiášovi se narodil Manases, Manasesovi se narodil Amos, Amosovi se narodil Joziáš, 11Joziášovi se narodil Jechoniáš a jeho bratři za dob babylónského zajetí. 12Po babylónském zajetí se Jechoniášovi narodil Salathiel, Salathielovi se narodil Zorobabel, 13Zorobabelovi se narodil Abiud, Abiudovi se narodil Eliakim, Eliakimovi se narodil Azór. 14Azórovi se narodil Sádok, Sádokovi se narodil Achim, Achimovi se narodil Eliud, 15Eliudovi se narodil Eleazar, Eleazarovi se narodil Mattan, Mattanovi se narodil Jákob. 16Jákobovi se narodil Jozef, což byl muž dívky jménem Marie, z níž se narodil JEŽÍŠ, kterému se říkalo: ‚Kristus.‘
17Takže všech generací od Abrahama po Davida bylo čtrnáct generací, a všech generací od Davida po babylónské zajetí bylo čtrnáct. A všech generací od babylónského zajetí po Krista bylo čtrnáct.
Ježíšovo narození

18Ježíšovo narození se stalo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Předtím, než se sešli, shledalo se, že je těhotná z Ducha svatého. 19Ale její muž Josef byl spravedlivý a nepřál si ji vystavit na odiv k hanbě, ale chtěl ji propustit potají. 20Když však o tom přemýšlel, hle: Ukázal se mu ve snu Pánův anděl a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se přijmout Marii, tu svou ženu. To, co se z ní narodí, je z Ducha svatého. 21Porodíš syna a nazveš ho jménem: ‚Ježíš‘. On spasí Svůj lid z jeho hříchů." 22Toto všechno se stalo, takže se naplnilo to, co bylo řečeno Pánem prostřednictvím proroka: 23 ‚Hle: Panna bude mít těhotenství a porodí syna, a nazvou Ho jménem: ‚Immanuel‘, což se překládá: ‚Bůh s námi‘.
24Pak se Josef probudil ze spánku a udělal to podle nařízení Pánova anděla. A přijal svou ženu Marii, 25ale nepoznával ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A nazval Ho jménem: ‚Ježíš‘.