Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 12O DUCHOVNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

 Úvod

1Ohledně duchovních záležitostí: Bratři a sestry, nechci, abyste nevěděli co a jak.2Víte, že když jste byli pohané, bývali jste vedeni a přiváděni k němým modlám.3Proto vám oznamuji: Nikdo, kdo mluví v Božím Duchu, neřekne: ‚Ježíš buď proklet.‘ Ani nikdo takový neřekne: ‚Ježíš je Pán‘ – to řekne jedině v Duchu svatém. 4Jsou rozličné dary, ale stejný Duch.5Jsou rozličné služby, ale stejný Pán.6Jsou rozličné činy, ale stejný Bůh, který činí všechno ve všech.7Každému však bývá dán projev Ducha k užitku.8Vždyť někomu je dáno skrze Ducha slovo moudrosti, jinému slovo poznání – podle stejného Ducha.9Jinému člověku je dána víra ve stejném Duchu, jinému dar uzdravování v tom jednom Duchu, 10jinému je dáno dělat zázraky, jinému je dáno prorokovat, jinému rozsuzovat duchy. Jinému člověku je dáno mluvit různými druhy jazyků, jinému je dán překlad jazyků. 11Ale to všechno koná jeden a tentýž Duch, který jak chce, tak každému jednotlivě rozděluje Své dary.
12Vždyť jako je tělo jedno (a má mnoho orgánů; tvoří tělo a těch orgánů je mnoho v jednom těle), tak je jeden i Kristus. 13Vždyť v jednom Duchu jsme my všichni byli křtem ponořeni do jednoho těla (ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, a všichni ostatní) a dostali jsme napít z jednoho Ducha. 14Vždyť tělo není jeden orgán, ale mnoho orgánů. 15Pokud řekne noha: ‚Protože nejsem rukou, nejsem z těla.‘ – není kvůli tomu z těla? 16A pokud řekne ucho: ‚Protože nejsem oko, nejsem z těla.‘ – není kvůli tomu z těla? 17Pokud je celé tělo okem, kde bude ucho? Pokud je celé tělo uchem, kde bude schopnost cítit? 18Ale Bůh umístil každý orgán v těle tak, jak On sám chtěl. 19Vždyť pokud by byly všechny orgány jedním orgánem, kde by bylo tělo?
20Nyní však říkám: Je vskutku mnoho orgánů, ale jedno tělo. 21Oko nemůže říct ruce: ‚Nepotřebuji tě.‘ Anebo zase hlava říct nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘ 22Ale orgány, které se zdají být slabé, jsou tím víc potřebnější. 23A ty části těla, které považujeme na těle za méně ctnostné, obklopujeme hojnější ctí, a naše neslušné části těla mají hojnější dekorum. 24Ale naše slušné orgány to nepotřebují. Ale Bůh spojil tělo tak, že tomu potřebnému dal hojnější čest, 25aby nebyla v těle roztržka, ale aby se jedny orgány staraly navzájem o druhé. 26Pokud trpí jeden orgán, spolutrpí s ním všechny ostatní orgány; a pokud je jeden orgán oslavován, spoluradují se spolu s ním všechny ostatní orgány.
27Vy jste Kristovo tělo a jednotlivě jste Jeho orgány. 28Některé Bůh ustanovil v církvi za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, další potom za mocné, potom ty, kteří mají dar uzdravování, dar aktivní pomoci, dar spravovat církev, dar mluvit různými druhy jazyků... 29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Jsou snad všichni mocní? 30Mají snad všichni dary uzdravování? Nebo všichni dar mluvit jazyky? Nebo všichni vysvětlovat? 31Usilujte však o větší dary.
A ukážu vám ještě vyšší cestu: