Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Skutky 2JERUZALÉM - Sestoupení Ducha svatého

1Během naplňování dne letnic byli všichni spolu na jednom místě. 2A najednou nastal z nebe zvuk jakoby přicházejícího prudkého větru a naplnil celý dům, kde seděli.3Ukázaly se jim rozdělující jazyky, jakoby ohnivé; a na každém z nich se usadil jeden.4Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit různými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
5V Jeruzalémě tehdy pobývali Židé – zbožní muži z každého národa, který je pod nebem.6Když nastal ten zvuk, sešlo se množství lidí a byli zmatení, protože je každý slyšel mluvit ve svém vlastním nářečí.7Všichni byli ohromeni a divili se. Říkali: „Hle: Nejsou snad všichni, kteří tady mluví, lidé z Galileje?8Jak to, že je každý z nás slyší mluvit ve svém nářečí, ve kterém jsme se narodili?9Parthové, Médové, Elamité, ti, kteří přebývají v Mezopotámii, obyvatelé Judska, Kappadokie, Pontu, Malé Asie, 10Frygie, Pamfylie, Egypta a krajin Lybie u Kyrény, dále návštěvníci z Říma, 11Židé i proselyté, Kréťané i Arabové – my všichni je slyšíme mluvit veliké Boží věci ve svém jazyce!“ 12Všichni byli ohromeni a velmi zmatení. Jeden druhému říkali: „Co to má znamenat?“ 13Jiní se však posmívali; říkali: „Jsou plní zkvašeného hroznového moštu!“
14Ale Petr se s jedenácti učedníky postavil, pozdvihl svůj hlas a promluvil k nim: „Judští muži a vy všichni, kteří přebýváte v Jeruzalémě: Ať je vám známo toto, naslouchejte mým slovům: 15Vždyť tito lidé nejsou opilí vínem, jak předpokládáte, vždyť je devět hodin ráno. 16Ale toto je to, co bylo řečeno skrze proroka Joele: 17‚Bůh říká: A bude v posledních dnech, že vyliji ze Svého Ducha na každé tělo. A vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vidět vidění a vaši starci budou mít sny. 18V těch dnech vyliji Svého Ducha také na Své otroky a otrokyně, a budou prorokovat. 19A dám zázraky nahoře na nebi a znamení dole na zemi: Krev, oheň a sloupy kouře. 20Slunce se obrátí do temnoty a měsíc do krve – dříve, než přijde veliký a pozoruhodný Pánův den. 21A stane se, že bude spasen každý, kdo vyzná Pánovo jméno.‘
22Izraelští muži, poslouchejte tato slova: Ježíš Nazaretský byl muž, který byl k vám ustanoven od Boha mocnými činy, zázraky a znameními, které skrze Něj udělal Bůh uprostřed vás; jak to sami víte. 23On byl určený plánem a rozhodnutím – které Bůh předem věděl – vydán na smrt skrze ruce protizákonných lidí. Pak byl připevněn na kříž a zavražděn. 24Jeho Bůh vzkřísil a zbavil Ho intenzivní bolesti smrti, neboť nebylo možné, aby byl od ní držen. 25Vždyť David o Něm říká: ‚Vidím před sebou: Přede Mnou je Pán skrze všechno, protože je po Mojí pravici, abych se netřásl. 26Kvůli tomu se Moje mysl zaradovala a Můj jazyk se rozveselil, avšak také Moje tělo bude mít příbytek v naději, 27protože nezanecháš Moji duši v hádesu, ani nedáš Zbožnému uvidět úplnou zkázu. 28Udělal jsi Mi známé cesty života a naplnil jsi Mě vnitřní radostí před Tvojí tváří.‘
29Muži bratři, je mi dovoleno k vám mluvit se smělou důvěrou ohledně patriarchy Davida, že zemřel a byl pohřben. A jeho hrob je mezi námi dodnes. 30Byl to prorok a věděl, že mu Bůh přísahou přísahal, že na jeho trůn posadí potomka z beder jeho těla. 31Když to před sebou uviděl, mluvil o Kristově vzkříšení, totiž že nebude zanechán v hádesu, ani Jeho tělo neuvidí úplnou zkázu. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědci. 33Když byl tedy Boží pravicí vyvýšen a obdržel zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, co vy nyní vidíte a slyšíte. 34Vždyť David nevystoupil do nebe, avšak sám říká: ‚Řekl Pán Mému Pánu: Seď po Mojí pravici, 35dokud nepoložím Tvoje nepřátele jako rohož pod Tvoje nohy.‘ 36Celý izraelský dome, proto bezpečně vězte, že Bůh udělal Ježíše, kterého jste ukřižovali, Pánem a Kristem.“
37Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v mysli. Řekli Petrovi a ostatním apoštolům: „Co budeme dělat, muži bratři?“ 38Petr jim řekl: „V lítosti změňte myšlení a nechte se každý z vás pokřtít ve jménu Ježíše Krista k odpuštění vašich hříchů. A přijměte dar Ducha svatého. 39Vždyť zaslíbení je vaše, vašich dětí i všech, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“ 40A jinými slovy mnohým z nich slavnostně svědčil a povzbuzoval je. Říkal: „Zachraňte se od této morálně pokřivené generace!“
41Ti tedy, kteří přivítali jeho slova, byli pokřtěni; a přidalo se k nim v ten den kolem tří tisíc duší. 42Setrvávali v apoštolském učení, společenství, lámání chleba a modlitbách. 43Na každou duši přišla posvátná úcta a prostřednictvím apoštolů nastalo v Jeruzalémě mnoho zázraků a znamení. [A na všechny padla posvátná úcta.]
44Všichni věřící byli spolu a měli všechno společné. 45Prodávali majetky a vlastnictví a dělili je mezi všechny, jak každý potřeboval. 46A každý den setrvávali jednomyslně v chrámu, lámali chléb po domech a přijímali podíl jídla v potěšení a uhlazené mysli. 47Přitom chválili Boha a měli milost se všemi lidmi. A Pán každý den přidával k jejich společenství ty, kteří přijímali spasení.