Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 3Kristovo spasení pro židy i pohany

1Kvůli tomu jsem já, Pavel, pro vás, pohany, vězeň Ježíše Krista –2pokud jste však slyšeli o správcovství Boží milosti, které mi bylo pro vás dáno,3totiž že podle zjevení mi Bůh oznámil tajemství – jak jsem vám o tom dříve krátce napsal.4Ze čtení toho dopisu můžete poznat, že jsem porozuměl Kristovu tajemství,5které v jiných generacích nebylo lidským synům a dcerám oznámeno tak, jak to je nyní zjeveno v Duchu Jeho svatým apoštolům a prorokům.6Podle toho tajemství by měli být pohané spoludědici, spolutělem i spoluúčastníky zaslíbení v Ježíši Kristu skrze evangelium,7jehož jsem se stal služebníkem podle daru Boží milosti, který mi byl dán podle působení Jeho moci.8Mně, nejposlednějšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych pohanům kázal Kristova nevystopovatelná bohatství9a abych všem osvětlil to správcovství tajemství, jež bylo od věků ukryté v Bohu, který všechno stvořil prostřednictvím Ježíše Krista. 10To proto, aby byla nyní prostřednictvím církve vládcům a autoritám v nebeské oblasti uvedena ve známost přerozmanitá Boží moudrost 11podle odvěkého záměru, který byl uskutečněn v Ježíši Kristu, našem Pánu. 12V Něm máme možnost svobodně mluvit a máme přístup a důvěru vůči Bohu skrze Jeho víru. 13Proto prosím: Neslábněte kvůli tomu, že mě kvůli vám pronásledují, protože toto je vaše sláva.

Modlitba za čtenáře

14Kvůli tomu skláním svoje kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, 15z něhož dostávají jméno všechny rodokmeny na nebi i na zemi. 16Poklekám a prosím, aby vám dal podle bohatství Své slávy být posilněni na vnitřním člověku (a to mocí, která je skrze Jeho Ducha), 17aby ve vašich myslích přebýval skrze víru Kristus a abyste byli zakořeněni a měli položené základy v lásce tak, 18abyste byli schopni se všemi svatými pochopit, jaká to šířka, délka, výška a hloubka! 19Tak můžete poznat Kristovu lásku, převyšující každé poznání, abyste byli naplněni k veškeré Boží plnosti. 20Tomu, který je mocen podle síly, která v nás působí, vykonat daleko více nade všechno to, za co prosíme či si jen pomyslíme, 21Tomu, buď sláva v církvi a v Ježíši Kristu po všechny generace na věky věků. Amen.