Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 8Ježíš uzdravuje

1Když sestupoval z hory, následovaly Ho početné zástupy lidí. 2A hle: Přišel malomocný člověk, poklonil se Mu a řekl: „Pokud si to přeješ, můžeš mě očistit.“3Ježíš natáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Přeji si to. Buď čistý.“ A hned bylo jeho malomocenství očištěno.4Ježíš mu řekl: „Hleď, abys to nikomu neřekl. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“
5Když vcházel do Kafarnaum, přišel za ním setník a vyzval Ho:6„Pane, můj služebník leží v domě ochrnutý a intenzivně se trápí."7Řekl mu: „Přijdu a uzdravím ho.“ 8Setník Mu však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys přišel pod moji střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven.9Neboť také já jsem člověk, který podléhá autoritě. Mám pod sebou přidělené vojáky, a když někomu řeknu: ‚Jdi!‘, on jde, nebo řeknu jinému: ‚Přijď!‘ a on přijde. A když řeknu svému otroku: ‚Udělej to!‘, on to udělá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo Ho následovali: „Amen, říkám vám: Ani v Izraeli jsem nenašel tak velkou víru. 11Říkám vám, že mnoho lidí přijde od východu i od západu a budou sedět u stolu s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, 12avšak synové království budou vhozeni do nejzazší temnoty. Tam bude nářek a skřípění zubů.“ 13A Ježíš řekl setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.“ A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.
14Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží nemocná a horečku. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila. A vstala a obsluhovala je. 16Když nastal večer, přinášeli k Němu mnoho lidí, kteří byli posedlí démony, a On ty duchy vyháněl Svým slovem. A uzdravil všechny, kteří měli nemoc, 17takže se naplnila řeč pronesená prorokem Izaiášem: ‚On na sebe vzal naše slabosti a nesl naše onemocnění.‘
18Když Ježíš viděl kolem sebe početný zástup, přikázal učedníkům, aby se s Ním přepravili na druhou stranu. 19A přistoupil k Němu jeden učitel zákona. Řekl Mu: „Mistře, budu Tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 20Ježíš mu řekl: „Lišky mají svoje nory a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu.“ 21Jiný [Jeho] učedník Mu řekl: „Pane, dovol mi nejprve odejít a pohřbít svého otce.“ 22Avšak Ježíš mu řekl: „Následuj Mě, a nech mrtvé, ať pohřbí svoje mrtvé.“ 23A když Ježíš vstoupil do lodi, následovali Ho i Jeho učedníci. 24A hle: Na moři nastala veliká bouře, takže loď přikrývaly mořské vlny. On však spal. 25Oni k Němu přistoupili, vzbudili Ho a řekli: „Pane, spas nás, vždyť zahyneme!“ 26Řekl jim: „Proč jste ustrašení, malověrní?“ Pak vstal, pohrozil větrům a moři a nastal úplný klid. 27Lidé nad tím žasli a říkali: „Kdo to jen je, že Ho poslouchají větry i moře?“
28A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gedarenských, potkali se s Ním dva lidé, kteří byli posedlí démony. Vyšli z hrobů. Chovali se velmi krutě, a to až tak, že nikdo neměl sílu touto cestou projít. 29A hle: Vykřikli: „Co je Ti do nás, Ježíši, Boží Synu? Přišel jsi sem, abys nás trápil před stanoveným časem!?“ 30Daleko od nich se páslo stádo mnoha prasat. 31A démoni Ho vyzvali: „Pokud nás vyháníš, pošli nás do toho stáda prasat.“ 32On řekl: „Odejděte.“ Oni vyšli a odešli do toho stáda prasat. A hle: Celé stádo se hnalo ze strmého srázu do moře. A ta prasata utonula ve vodě. 33Ale pastevci utekli, přišli do města a podali zprávu všem lidem ohledně toho všeho, co se stalo těm, kteří byli posedlí démony. 34A hle: Lidé z celého města vyšli, aby se setkali s Ježíšem. A když Ho uviděli, vyzvali Ho, aby z jejich krajiny odešel.