Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Tesalonickým 3Napomenutí a povzbuzení

1Nakonec, bratři a sestry, modlete se za nás, aby Pánovo slovo rychle postupovalo a bylo slaveno tak, jako u vás,2a abychom byli vysvobozeni od zvrácených a zlých lidí. Vždyť všichni nejsou věřící.3Ale věrný je Pán, který nás utvrdí a zachová od zla.4Jsme však o vás v Pánu přesvědčeni, že to, co vám přikazujeme, děláte a i budete dělat.5Pán ať usměrní vaše mysli do Boží lásky a Kristovy trpělivosti.
6Bratři a sestry, přikazujeme vám však ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru či sestře, který chodí životem neukázněně – podle pokynů, které jste od nás přijali.
7Sami víte, jak je potřeba nás napodobovat, neboť jsme se mezi vámi chovali ukázněně.8Ani jsme u nikoho z vás nadarmo nejedli chléb, ale usilovali jsme dnem i nocí s namáhavou prací a dřinou o to, abychom na nikoho z vás nevložili zátěž.9Ne že bychom k tomu neměli právo, ale dali jsme se vám za vzor, abyste nás napodobovali. 10A když jsme byli s vámi, přikazovali jsme vám toto: ‚Pokud někdo nechce pracovat, ani nejí.‘
11Slyšeli jsme, že někteří lidé mezi vámi chodí životem neukázněně, vůbec nepracují a pletou se do cizích věcí. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby v poklidu pracovali a jedli svůj vlastní chléb. 13Vy však, bratři a sestry, neslábněte v dobrokonání.

Závěr

14Pokud však někdo naše slova skrze tento dopis neposlechne, potom si ho zaznamenejte a nesdružujte se s ním, aby se zastyděl. 15Ale nepovažujte ho za nepřítele, ale varujte ho jako bratra či sestru. 16Sám Pán pokoje ať vám dá pokoj – skrze všechno a každým způsobem. Pán s vámi se všemi. 17Píši pozdrav svojí – Pavlovou – rukou. To je znamení pravosti v každém dopise. Takto to píšu. 18Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi. Amen.
[Druhý dopis Tesalonickým byl napsán z Athén.]