Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 17Proměnení na hoře

1Po šesti dnech Ježíš vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.2Byl před nimi proměněn – Jeho tvář se rozzářila jako slunce a Jeho plášť se stal bílý jako světlo.3A hle: Ukázali se jim Mojžíš a Eliáš a rozmlouvali s Ním.4Petr na to reagoval a řekl Ježíšovi: „Pane, je pro nás dobré, že jsme zde. Pokud chceš, udělám zde tři stany: jeden Tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“5Zatímco mluvil, hle: Zastínil je osvětlený oblak. A hle: Z oblaku zazněl hlas: „Toto je Můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Poslouchejte Ho!“ 6Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a velmi se báli.7Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ 8Učedníci pozdvihli svoje oči a neviděli nikoho jiného než samotného Ježíše.
9Když sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“ 10A učedníci se Ho zeptali: „Proč potom učitelé zákona říkají, že musí nejprve přijít Eliáš?“ 11Odpověděl jim: Eliáš vskutku přijde a obnoví všechno. 12Ale říkám vám, že Eliáš již přišel a oni ho nerozpoznali, ale udělali si s ním, co chtěli. Tak od nich bude trpět také Syn člověka.“ 13Tehdy učedníci pochopili, že jim to říká o Janu Křtiteli.

Uzdravení náměsíčného člověka

14Když přišli k zástupu, přistoupil k Němu člověk, padl před Ním na kolena 15a řekl: „Pane, smiluj se nad mým synem, protože je náměsíčný a zle trpí. Často padá do ohně a často do vody. 16Přivedl jsem ho k Tvým učedníkům, ale nebyli schopni ho uzdravit.“ 17Ježíš však odpověděl: „Ó, ty nevěrná a zvrácená generace! Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveď ho sem ke Mně.“ 18Ježíš mu pohrozil a démon z něj vyšel. V tu chvíli byl ten mladík uzdraven. 19Tehdy učedníci přistoupili k Ježíšovi v soukromí a řekli Mu: „Proč jsme nebyli schopni ho vyhnat my?“ 20Řekl jim: „Kvůli vaší malověrnosti. Neboť amen, říkám vám: Pokud budete mít víru jako semínko hořčičného keře, řeknete této hoře: ‚Posuň se odsud tam.‘ a posune se. A nebude pro vás nic nemožné. 21Avšak tento druh démona nevystoupí jinak, než v modlitbě a půstu.“
22Když se shromažďovali v Galileji, Ježíš jim řekl: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí. 23Zavraždí Ho a třetího dne vstane z mrtvých.“ A učedníci velmi zesmutněli.

Daň chrámu

24Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi ti, kdo vybírali dvojdrachmy, a řekli mu: „Tvůj mistr neplatí dvojdrachmy?“ 25On řekl: „Ano, platí je.“ A když vešel do domu, Ježíš ho předběhl v řeči: „Co myslíš, Šimone: Od koho vybírají králové země poplatky a daně – od svých synů, anebo od cizích lidí?“ 26Řekl: „Od cizích.“ Ježíš mu řekl: „Proto jsou synové osvobozeni od daní. 27Ale abychom jim nebyli kamenem úrazu, jdi k moři, hoď do vody rybářský háček a vytáhni první rybu, která se chytí. Vezmi ji, otevři jí pusu a najdeš čtyřdrachmu. Vezmi ji a dej jim za Mě i za sebe.“