Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 5Případ smilstva

1Dokonce slyším, že je mezi vámi smilstvo, a to až takové smilstvo, jaké není ani mezi pohany, totiž že někdo má za ženu manželku svého otce.2A vy jste povýšení! Neměli byste spíše naříkat a požadovat, aby byl z vašeho středu vyloučen ten, který spáchal takový skutek?3Ano, já, třebaže jsem nepřítomen tělem, jsem přítomen duchem. Již jsem vynesl soud nad tím, který takovou věc udělal (jako bych byl přítomen):4Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista – se shromáždíte vy a můj duch s mocí našeho Pána Ježíše –5vydejte takového člověka satanu ke zničení těla, aby byl duch spasen v den Pána Ježíše.
6Vaše chlubení není dobré. Nevíte, že trocha kvásku prokvasí celé těsto?7Vyčistěte proto starý kvásek, abyste byli novým těstem – vždyť jste nekvašení. Vždyť je za nás obětován náš pesachový Beránek Kristus.8Proto slavme pesach ne ve starém kvásku, ani v kvásku zla a špatnosti, ale v nekvašených chlebech čistoty a pravdy.
9V dopise jsem vám napsal, abyste se nesdružovali se smilníky. 10Ale ne se všemi smilníky na tomto světě, ani s chamtivci, loupeživými lidmi nebo modloslužebníky – protože to byste museli ze světa odejít. 11Napsal jsem vám totiž, abyste se nesdružovali s takovým člověkem, který si říká bratr či sestra, ale je smilník, chamtivec, modloslužebník, posmívač, opilec nebo loupeživý člověks takovým nespolujezte. 12Vždyť proč bych měl soudit i ty, kteří jsou vně církve? Nemáte soudit ty, kteří jsou uvnitř církve? 13Ty však, kteří jsou vně církve, soudí Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu.