Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 16Židé žádají znamení

1Přistoupili k Němu farizeové a saduceové, aby Ho pokoušeli. Žádali od Něj, aby jim ukázal znamení z nebe.2On jim odpověděl: „Když nastává večer, říkáte: ‚Zítra bude pěkné počasí, neboť se nebe červená.‘3A brzy ráno říkáte: ‚Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe.‘ Tvář nebe umíte rozsoudit, ale znamení času rozsoudit neumíte.4Zlá a cizoložná generace usilovně hledá znamení. A znamení ji nebude dáno, jedině znamení proroka Jonáše.“ A opustil je a odešel pryč.

Farizejský a saducejský kvásek

5A když se učedníci plavili na druhou stranu, zapomněli vzít chleba.6Ježíš jim ale řekl: „Hleďte a dávejte si pozor na farizejský a saducejský kvásek.“ 7Oni o tom mezi sebou uvažovali a říkali: „To řekl, protože jsme nevzali chleby.“
8Ježíš to poznal a řekl: „Malověrní, proč uvažujete mezi sebou, že jste nevzali chleby?9Stále nerozumíte ani si nevzpomínáte na těch pět chlebů pro pět tisíc lidí – a kolik nůší jste vzali? 10Ani si nevzpomínáte na sedm chlebů pro čtyři tisíce lidí – a kolik velkých košů jste vzali? 11Jak to, že nerozumíte tomu, když jsem k vám mluvil ohledně chleba: ‚Dávejte si pozor na farizejský a saducejský kvásek‘?“ 12Tehdy pochopili, že Ježíš neřekl, aby si dávali pozor na kvásek z chleba, ale aby si dávali pozor na učení farizeů a saduceů.

Kdo je Ježíš?

13Když Ježíš přišel na území Cesareje Filipovy, ptal se Svých učedníků: Za koho považují lidé Syna člověka?“ 14Řekli: „Někteří lidé za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, ještě jiní za Jeremiáše či jednoho z proroků.“ 15Řekl jim: „Vy Mě však pokládáte za koho?“ 16Šimon Petr Mu odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“ 17Ježíš odpověděl: „Šimone, Jonášův synu, jsi blahoslavený. Neboť ti tuto věc neodhalilo tělo a krev, ale Můj Otec, který je v nebesích. 18Říkám ti však, že jsi Petr. A na té Skále vybuduji Svou církev a brány hádesu ji nepřemohou. 19Dám ti klíče nebeského království. A co bys svázal na zemi, bude svázáno v nebesích; a co bys rozvázal na zemi, bude rozvázáno v nebesích.“ 20Tehdy přikázal, aby nikomu neříkali, že je Kristus. 21Od chvíle začal Ježíš Kristus Svým učedníkům ukazovat, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, předních kněží a učitelů zákona. A musí být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. 22Petr si Ho vzal stranou a začal Ho napomínat: „Bůh Tě chraň, Pane! se Ti to vůbec nestane!“ 23On se obrátil a řekl Petrovi: „Odejdi za Mě, satane! Jsi mi kamenem úrazu, neboť nemyslíš na to Boží, ale na to lidské.“ 24Tehdy Ježíš řekl Svým učedníkům: „Pokud někdo chce jít za Mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Mě. 25Neboť kdo chce svou duši spasit, zničí ji. Kdo však zničí svou duši kvůli Mně, najde ji. 26Vždyť co prospěje člověku, pokud získá celý svět, ale svojí duši uškodí? Anebo: Co člověk dá jako výměnu za svou duši? 27Vždyť Syn člověka má přijít ve slávě Svého Otce se Svými anděly. A tehdy odplatí každému podle jeho skutků. 28Amen, říkám vám: Někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrt, dokud neuvidí Syna člověka přicházejícího ve Svém království.“