Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 3Proti Ježíši začíná odpor

1A opět vešel do synagogy. Byl tam člověk, který měl odumřelou ruku.2Pozorně Ho sledovali, zda ho uzdraví v sobotu, aby Ho mohli obžalovat.3Řekl tomu člověku, který měl ochrnutou ruku: „Postav se doprostřed.“ 4Řekl jim: „Je v sobotu dovoleno dělat dobré věci, nebo dělat špatné věci? Život zachránit, nebo někoho zavraždit?“ Oni ale mlčeli.5Rozhlédl se na ně s hněvem a hluboce zarmoucen nad zatvrzelostí jejich mysli tomu člověku řekl: „Natáhni svou ruku.“ On ji natáhl a jeho ruka byla uzdravena. Byla zdravá jako druhá ruka.6Když vyšli ze synagogy, hned se proti Němu radili farizeové s herodiány, jak by Ho zavraždili.
7Ježíš se Svými učedníky odešel k moři a následovalo Ho velké množství lidí z Galileje a z Judska.8Také za Ním přišlo velké množství lidí z Jeruzaléma, Idumeje, Zajordání a lidé z okolí Týru a Sidónu, když slyšeli, kolik toho udělal.9Svým učedníkům řekl, aby měli kvůli zástupu stále připravenou loďku – aby se na Něho zástup netlačil. 10Neboť uzdravil mnoho lidí. Takže všichni, kteří měli bolestivé nemoci, se na Něj tiskli, aby se Ho mohli dotknout. 11Kdykoli Ho uviděli nečistí duchové, padli před Ním a křičeli: „Ty jsi Boží Syn!“ 12On je ostře napomínal, aby Ho nezviditelňovali.

Ježíš a apoštolové

13Vystoupil na horu a svolal k Sobě ty, které Sám chtěl. A šli k Němu. 14Ustanovil jich dvanáct. Ty také pojmenoval ‚apoštoly‘, aby byli s Ním, aby je mohl posílat kázat a 15aby měli moc uzdravovat chronická onemocnění a vyhánět démony. 16Ustanovil těchto dvanáct: Petr, kterému dal jméno Šimon, 17další Jakub (syn Zebedea) a Jan (Jakubův bratr) – těm dal jméno Boanerges, což je v překladu: ‚Synové hromu‘, 18další Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub (syn Alfea), Tadeáš, Šimon Kanánský 19a Juda z Kirjótu, který Ho zradil.
20Šli domů a opět se shromáždil zástup lidí, takže se ani nemohli najíst chleba. 21Když se o tom doslechli příbuzní, vyšli, aby se Ho zmocnili. Říkali: „Vždyť je úplně mimo.“ 22A učitelé zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má belzebuba. Vyhání démony v moci vládce démonů.“
23Ježíš je svolal a promluvil k nim v podobenství: „Jak může satan vyhánět satana? 24Pokud je království samo proti sobě rozděleno – takové království nemůže obstát. 25Pokud je dům sám proti sobě rozdělen – takový dům nemůže obstát. 26A pokud satan povstal k boji sám proti sobě a je rozdělený – nemůže obstát, ale je s ním konec. 27Nikdo však nemůže vstoupit do domu silného muže a vykrást jeho věci, pokud nejprve toho silného muže nesváže. A pak vykrade jeho dům. 28Amen, říkám vám: Synům člověka bude odpuštěno všechno: hříchy i rouhání (jakkoli by se rouhali), 29ale kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nebude mít odpuštění na věky, ale je svázán věčným hříchem.“ 30Říkali totiž: „Má nečistého ducha.“
31Přišla Jeho matka a bratři a postavili se vně domu. Poslali pro Něj, chtěli si Ho zavolat. 32Kolem Něj seděl zástup. A řekli Mu: „Hle: Venku jsou Tvoje matka, Tvoji bratři a Tvoje sestry – a hledají Tě.“ 33On odpověděl: „Kdo je Moje matka a Moji bratři?“ 34Rozhlédl se na ty, kteří seděli kolem, a řekl: „Hle: Moje matka a Moji bratři. 35Neboť kdo koná Boží vůli, ten je Můj bratr, sestra i matka.“