Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 7Nepřijmejte milost nadarmo

1Milovaní, když tedy máme toto zaslíbení, očisťme se od každé špíny těla i ducha, dokončujíce svou svatost v posvátném strachu vůči Bohu.
2Dejte nám prostor ve své mysli. Nikomu jsme neuškodili, nikomu jsme neublížili, nikoho jsme neoklamali!3Neříkám to k vašemu odsouzení, vždyť jsem vám již dříve řekl, že jste v našich myslích, abyste s námi spoluzemřeli a spolužili.4Mám k vám velkou smělou důvěru a velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn povzbuzením a moje radost se nadmíru rozrůstá nad všechno soužení.

Povzbuzení od Tita

5Vždyť když jsme přišli do Makedonie, naše tělo nemělo žádný odpočinek, ale ve všem jsme byli utlačováni – zvenčí jsme měli boje, uvnitř strach.6Ale Bůh, který povzbuzuje ponížené, nás povzbudil v příchodu Tita,7a nejen v jeho příchodu, ale také v povzbuzení, kterým byl povzbuzen od vás. Vyprávěl nám o vaší touze, o vašem bědování a o vaší velké aktivitě vůči mně, takže jsem se velice zaradoval.
8Ačkoli jsem vás zarmoutil dopisem, nelituji toho, přestože jsem toho dřív i litoval. Vždyť vidím, že vás ten dopis – byť jen na chvíli – zarmoutil.9Nyní se raduji, ale ne proto, že jste byli zarmouceni, ale protože jste byli zarmouceni ke změně myšlení v lítosti. Vždyť jste zarmouceni podle Boha, takže od nás v ničem neutrpíte škodu. 10Vždyť zármutek, který je podle Boha, působí změnu myšlení v lítosti, což vede ke spáse – a toho nelitujte. Ale zármutek světa působí smrt. 11Hle: Vždyť právě to, že jste byli zarmouceni podle Boha – jakou to ve vás způsobilo snahu, jakou ústní obhajobu, jaké rozčílení, jaký posvátný strach, jakou touhu, jakou aktivitu, jaké sjednání spravedlnosti! Ve všem jste prokázali, že jste v této záležitosti svatí.
12Když jsem vám napsal, nepsal jsem vám kvůli tomu, který uškodil, ani kvůli tomu, komu bylo ublíženo, ale kvůli projevení vaší snahy, která je vůči nám před Bohem. 13Kvůli tomu jsme byli povzbuzeni. Ale mnohem více nad toto povzbuzeni jsme se radovali z Titovy radosti, protože bylo jeho duchu od vás všech dáno odpočinutí, 14a protože pokud jsem se mu chlubil vámi, nebyl jsem zahanben. Ale jako jsme vám všechno řekli v pravdě, tak se i naše chlubení vámi ukázalo před Titem jako pravdivé.
15A jeho láskyplné pocity jsou vůči vám mnohem větší, připomínajíce si poslušnost vás všech a to, jak jste ho se strachem a třesením přijali. 16Raduji se, že jsem ve všem vůči vám dobré mysli.