Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 5Řád v církvi

1Staršího člověka neurážej, ale napomínej ho jako otce, mladé muže napomínej jako bratry,2starší ženy jako matky a mladší ženy – ve veškeré svatosti – jako sestry.3Vdovy měj v úctě, pokud jsou to opravdové vdovy.4Pokud však nějaká vdova má děti či vnuky, ať se nejprve učí projevovat zbožnost ve své domácnosti a odplácet rodičům. Vždyť to je před Bohem vítané.5Vdova, která je skutečně opuštěná, má naději v Bohu a dnem i nocí zůstává na prosbách a modlitbách.6Ale ta, která si jen užívá, je mrtvá, i když žije.7A přikazuj jim, aby byly bez vady.8Pokud se někdo nestará o své vlastní – a hlavně o členy své rodiny – zapřel víru a je horší než nevěřící.
9Do seznamu ať je zapsána vdova, která ne méně, než šedesát let, byla ženou jednoho muže, 10má svědectví v dobrých skutcích, vychovávala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, poskytovala pomoc utiskovaným a následovala každý dobrý skutek. 11Ale mladé vdovy odmítej, neboť když je jejich tělesné touhy odvracejí od Krista, chtějí se znovu vdávat. 12Tak mají odsouzení, protože odmítají dřívější víru. 13Současně se učí být zahálčivé a toulají se po domech na návštěvách. Ale nejen že jsou zahálčivé, ale i žvaní a příliš se starají o to, co jim nenáleží, mluvíce to, co není zapotřebí. 14Proto chci, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, staraly se o domácnost a nedávaly protivníkovi žádnou příležitost k obviňování. 15Vždyť některé vdovy se už obrátily zpět k satanovi. 16Pokud má nějaký věřící muž nebo věřící žena v rodině vdovy, ať jim poskytuje pomoc, aby nebyla zatěžována církev. Tak bude poskytována pomoc opravdovým vdovám.
17Starší, kteří vedou církev dobře a příkladně, jsou hodni dvojnásobného ocenění; hlavně ti, kteří namáhavě pracují ve slovu a vyučování. 18Vždyť Písmo říká: ‚Nenasadíš náhubek volu, který mlátí obilí,‘ a: ‚Pracovník je hoden svojí mzdy.‘ 19Nepřijímej obvinění proti staršímu, leda na základě dvou nebo tří svědků. 20Ty, kteří hřeší, napomínej přede všemi, aby měli strach hřešit i ostatní.
21Slavnostně svědčím před Bohem, Pánem Ježíšem Kristem a vyvolenými anděly: To zachovávej, neměj předsudky a nic nedělej ze zaujatosti. 22Nepokládej na nikoho ruce unáhleně ani se nepodílej na hříších druhých lidí. Dávej pozor na svou svatost. 23Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a častým nemocem užívej trochu vína. 24Hříchy některých lidí jsou evidentní a k soudu půjdou předem, u jiných lidí však hříchy budou následovat soud později. 25Stejně tak jsou i některé dobré skutky evidentní a ty ostatní nemohou být skryty.