Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 2Láska k chybujícím

1Usoudil jsem, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem.2Vždyť pokud vás zarmoutím já, kdo bude ten, který by mi způsobil radost, než ten, který je ode mě zarmoucen?3Kvůli tomu jsem vám napsal, abych - přijdu - neměl zármutek z těch, ze kterých bych se měl radovat. Spoléhám na vás na všechny, že moje radost je radostí vás všech.4Vždyť jsem vám napsal s mnoha slzami a z velikého utrpení a úzkosti mysli, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali tu nadměrnou lásku, kterou k vám mám.
5Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil pouze mě, ale zčásti – abych nepřeháněl – vás všechny.6Takový člověk je dostatečně potrestán tím, čeho se mu dostalo od většiny z vás.7Takže mu právě naopak odpusťte a povzbuďte ho, aby snad takový člověk nebyl přílišným zármutkem pohlcen.8Proto vás vybízím: Potvrďte vůči němu svou lásku.9Vždyť vám píši také kvůli tomu, abych vás vyzkoušel a dozvěděl se, zda jste ve všem poslušní. 10Komu pak něco odpustíte, tomu odpustím i já. Vždyť i já, komu jsem odpustil (pokud jsem tedy měl co odpustit), odpustil jsem to kvůli vám před Kristovou tváří, abyste nebyli oklamáni od satana. 11Vždyť nám není neznámé jeho myšlení.
12Když jsem pak přišel do Troady kázat Kristovo evangelium – a byly mi otevřeny dveře v Pánu – 13neměl jsem ve svém duchu odpočinek, protože jsem nenašel svého bratra Tita. Rozloučil jsem se s nimi a odešel jsem do Makedonie.

Apoštolova služba života a smrti

14Děkuji Bohu, který nám stále dává v Kristu veřejné triumfální vítězství, a prostřednictvím nás zjevuje na každém místě aromatickou vůni Svého poznání, 15neboť jsme Kristovou příjemnou vůní vůči Bohu mezi těmi, kteří přijímají spasení, i mezi těmi, kteří jdou do zahynutí. 16Těm jsme aromatickou vůní smrti vedoucí ke smrti, avšak těm druhým jsme aromatickou vůní života vedoucí k životu. Ale kdo je k tomu způsobilý? 17Vždyť nejsme jako mnozí, kteří kupčí s Božím slovem, ale mluvíme před Bohem v Kristu jako ti, kteří jsou čistí a jsou z Boha.