Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 4Odpadnutí

1Duch výslovně říká, že v posledních časech někteří lidé odejdou od víry a budou věnovat pozornost podvodným duchům a učení démonů.2Tito lidé budou v přetvářce mluvit lživě a na svém svědomí budou ocejchováni rozžhaveným železem.3Brání lidem vstupovat do manželství a nařizují jim zdržovat se jídel, které Bůh stvořil, aby je s vděčností přijímali ti, kteří věří a znají pravdu.4Vždyť všechno, co je stvořené Bohem, je dobré a nemá se odmítat nic, co je přijímáno s vděčností.5Je to posvěceno skrze Boží slovo a modlitbu.

Osobní výzvy k Timoteovi

6Toto předkládej bratrům a sestrám. Tak budeš dobrý služebník Ježíše Krista, vyživovaný slovy víry a dobrým učením, které jsi důsledně následoval.7Světské a babské vymyšlené legendy odmítej, ale trénuj se ve zbožném chování.8Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, ale zbožné chování je užitečné pro všechno a má zaslíbení pro život současný i budoucí.9Důvěryhodné je to slovo a je hodno plného přijetí. 10Vždyť proto namáhavě pracujeme a usilovně zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, hlavně věřících. 11Tyto věci hlásej a tomu uč.
12Nikdo ať tvým mládím neopovrhuje; buď vzorem věřícím ve slovech, způsobu života, lásce, víře a ve svatosti. 13Dokud nepřijdu, věnuj pozornost veřejnému předčítání Písma, povzbuzování a vyučování. 14Nezanedbávej v sobě dar, který ti byl dán skrze proroctví, když na tebe pokládali ruce lidé ze shromáždění starších. 15Tím se zabývej a v tom buď, aby tvůj progres byl ve všem viditelný. 16Dávej pozor na sebe a na učení. V tom zůstávej. Vždyť když to budeš dělat, přivedeš ke spasení jak sebe, tak i ty, kteří tě slyší.