Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Timoteovi 2Vytrvalost ve víře

1Můj synu, proto buď posílen v milosti, která je v Ježíši Kristu.2A co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to předlož věrným lidem, aby byli schopni učit druhé.3Snášej útrapy s ostatními jako dobrý voják Ježíše Krista.4Nikdo, kdo vykonává vojenskou službu, se nezaplétá do záležitostí všedního života – aby se zalíbil tomu, kdo ho rekrutoval.5Pokud však někdo zápasí, nebude korunován, pokud nezápasí zákonně.6Také pro vinaře je nezbytné, aby nejprve namáhavě pracoval, a až potom měl podíl na ovoci.7Uvažuj o tom, co ti říkám. Pán ti dá, abys všemu porozuměl.
8Pamatuj na Ježíše Krista z Davidova potomstva, který byl podle mého evangelia vzkříšen z mrtvých.9V Něm snáším útrapy, dokonce snáším pouta jako zločinec, ale Boží slovo není ničím spoutáno! 10Kvůli tomu všemu všechno snáším pro vyvolené, aby i oni mohli dosáhnout spásy, která je v Ježíši Kristu spolu s věčnou slávou. 11Důvěryhodné je toto slovo: Pokud jsme s Ním spoluzemřeli, budeme s Ním také spolužít. 12Pokud vytrváme, budeme také s Ním spolukralovat; pokud ho zapřeme, i On nás zapře. 13Pokud jsme nevěřící, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám Sebe.

Varování před falešnými učiteli

14To připomínej a zapřísahej ostatní před Bohem, aby neslovíčkařili. Není v tom žádný užitek, ale vede to ke zkáze těm, kdo to poslouchají. 15Usiluj o to, aby ses před Bohem postavil jako osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozřezává slova pravdy. 16Vyhýbej se však světským kecalům, jinak tím víc budou dělat pokrok v bezbožnosti. 17A jejich slova jsou jako stále rostoucí odumírání lidské tkáně. Mezi takovými lidmi jsou Hymenaios a Filétos, kteří se odchýlili od víry. 18Říkají, že vzkříšení již nastalo, čímž zpřevracejí víru některých lidí. 19Nicméně pevným základem Božího stanoviska, které má Boží pečeť, je toto: ‚Pán zná ty, kdo jsou Jeho.‘ A také: odstoupí od nespravedlnosti každý, kdo vzývá Pánovo jméno.‘ 20Ve velkém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné. Některé nádoby jsou hodnotné, jiné nádoby jsou však nehodnotné. 21Proto pokud se někdo od těchto věcí očistí, bude nádobou hodnotnou, posvěcenou a užitečnou vůči Svrchovanému Pánu. Bude nádobou, která je připravena ke každému dobrému skutku.
22Utíkej před mladickými touhami, avšak následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj mezi těmi, kteří vzývají Pána z čisté mysli. 23Odmítej se účastnit hloupých a nesmyslných debat s vědomím, že takové debaty plodí boje. 24Na Pánova otroka se nesluší hádat, ale sluší se, aby byl ke všem přívětivý, byl schopen učit, trpělivě snášet zlo 25a v duchu mírnosti výchovně trestat odpůrce. Snad jim Bůh dá, aby v lítosti změnili myšlení, což povede k poznání pravdy, 26a k tomu, se probrali z ďáblovy pasti, do které byli podle jeho vůle chyceni živí.