Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Koloským 3Zbožný život

1Pokud jste spolu s Kristem spoluvzkříšeni, hledejte to, co je nahoře, kde Kristus sedí po Boží pravici.2Nepřemýšlejte nad tím, co je na světě, ale nad tím, co je nahoře.3Vždyť jste zemřeli a váš život je skryt s Kristem v Bohu.4Až se zjeví Kristus, náš Život, tehdy se i vy ukážete s Ním ve slávě.
5Proto umrtvujte své orgány, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé touhy a chamtivost (která je modlářstvím),6protože kvůli tomu přichází na syny úmyslné nevěry Boží hněv.7V těchto hříších jste kdysi chodili, když jste v nich žili.8Nyní však odložte i toto všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst…9Nelžete jeden druhému, úplně se zbavte starého člověka s jeho činy 10a oblékněte si nového člověka, který se obnovuje v poznání podle obrazu Toho, který ho stvořil. 11Již není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a Skyt, otrok a svobodný, ale všechno a ve všem je Kristus.
12Proto si oblečte jako Boží vyvolení, svatí a milovaní toto: soucitné cítění, dobrotivost, vnitřní pokoru, mírnost, trpělivost… 13Snášejte jeden druhého, a pokud má někdo proti někomu nějakou stížnost – odpouštějte si navzájem vinu. Jako i Pán odpustil vám, tak i vy odpouštějte druhým.14Nadto všichni mějte lásku, která je svazkem dokonalosti. 15A ať ve vašich myslích rozhoduje Kristův pokoj. Do tohoto pokoje jste byli povoláni v jednom těle. A buďte vděční.
16Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve veškeré moudrosti, vzájemném učení a varování. Ať také přebývá ve vašich myslích zpívání Bohu s milostí v žalmech, písních chvály a duchovních písních. 17A všechno, co děláte ve slově či skutku – všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše. Skrze Něj děkujte Bohu Otci.
18Ženy, podřizujte se mužům, jak se to sluší v Pánu. 19Muži, milujte své ženy a neprojevujte vůči nim hořkost. 20Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože je to přijatelné v Pánu. 21Otcové, neprovokujte své děti, aby nebyly sklíčené. 22Otroci, poslouchejte ve všem pány podle těla, nejen když se dívají – jako ti, co se chtějí zalíbit lidem – ale v upřímnosti mysli, bojíce se Pána. 23Všechno, co byste dělali, dělejte z duše jako Pánu, a ne jako lidem. 24Dělejte to s vědomím, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví. Otročte Pánu Kristu. 25Kdo by dělal nespravedlnost, obdrží to, co je hodno vykonané nespravedlnosti. Vždyť u Boha není přijímání osob podle postavení.