Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Lukáš 3Příprava na veřejnou činnost

1V patnáctém roce vlády císaře Tibéria vládl Pontius Pilát jako guvernér Judska. V Galileji byl tetrarchou Herodes, jeho bratr Filip byl tetrarchou na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias byl tetrarchou v Abiléně.
2Za velekněze Annáše a Kaifáše se v pustině stalo Boží slovo k Janovi, synovi Zachariáše.3A chodil po celém okolí ležící u Jordánu a kázal křest změny myšlení v lítosti, který vede k odpuštění hříchů,4jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnejte Jeho stezky.5Každé údolí bude zaplněno a každá hora a každý kopec bude snížen. A pokřivené bude přímé a hrbolaté cesty budou uhlazené.6A každé tělo uvidí Boží spasení.‘
7Jan říkal zástupům lidí, kteří k němu vycházeli, aby byli od něj pokřtěni: „Potomci zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéct od hněvu, který má nastat?8Proto produkujte ovoce hodné toho, že v lítosti nastala změna myšlení. A neříkejte si v sobě: ‚Máme otce Abrahama‘ – neboť vám říkám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.9Sekera je již přiložena ke kořenům stromů. Proto každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen na oheň.“
10Zástupy se ho ptaly: „Co tedy máme dělat?“ 11Odpověděl jim: „Kdo má dvě tuniky, ať dá jednu tomu, kdo nemá. A kdo má jídlo, ať udělá totéž.“ 12Přišli se nechat pokřtít i výběrčí daní. Řekli mu: „Mistře, co máme dělat?“ 13A řekl jim: „Nevybírejte víc, než co je vám přikázáno.“ 14Ptali se ho také ti, co vykonávají vojenskou službu: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikoho nevydírejte ani falešně neobviňujte; buďte spokojeni s vaší mzdou.“
15Lidé byli v očekávání a všichni uvažovali ve svých myslích o Janovi, zda právě on není Kristus. 16Jan všem odpověděl: „Já vás křtím vodou, avšak přichází někdo silnější, než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u Jeho sandálů. On vás ponoří křtem v Duchu svatém a ohni. 17Ve Svých rukou lopatu na mlácení obilí, aby důkladně pročistil podlahu stodoly na mlat a pšenici shromáždil do Své sýpky, avšak plevy úplně spálí neuhasitelným ohněm.“ 18Takto a také mnoha jinými výroky napomínal; kázal lidem evangelium. 19Tetrarcha Herodes byl od něho kárán ohledně Herodias (manželky jeho bratra), a za všechno zlé, co Herodes udělal. 20Přidal k tomu všemu ještě i to, že Jana zavřel do vězení. 21Když křtil všechen lid, Ježíš se nechal pokřtít a modlil se. Stalo se, že se otevřelo nebe 22a sestoupil na Něj Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice. A z nebe zazněl hlas: „Ty jsi Můj milovaný Syn, v Tobě jsem našel zalíbení.“
23Když Ježíš začínal, bylo Mu kolem třiceti let. Jak se předpokládalo, byl synem Josefa, ten Heliho, 24ten Mathata, ten Leviho, ten Melchiho, ten Janaie, ten Josefa, 25ten Matathiáše, ten Amose, ten Nahuma, ten Esliho, ten Nagaje, 26ten Mahata, ten Matathiáše, ten Semeina, ten Josefa, ten Judy, 27ten Johanana, ten Resy, ten Zorobabela, ten Salathiela, ten Neriho, 28ten Melchiho, ten Adiho, ten Kosama, ten Elmadama, ten Era, 29ten Ježíšův, ten Elizera, ten Jorima, ten Mathata, ten Léviho, 30ten Simeonův, ten Judův, ten Josefův, ten Jonama, ten Eliakima, 31ten Melea, ten Mainana, ten Matatha, ten Nátana, ten Davida, 32ten Jišaje, ten Obéda, ten Bóaza, ten Saly, ten Nasona, 33ten Amínadaba, ten Arama, ten Chesróma, ten Farese, ten Judy, 34ten Jákoba, ten Izáka, ten Abrahama, ten Teracha, ten Nachora, 35ten Serucha, ten Raguana, ten Peléga, ten Hebera, ten Saly, 36ten Kainanův, ten Arpakšáda, ten Šéma, ten Noeho, ten Lámecha, 37ten Metúšelacha, ten Henocha, ten Jereda, ten Mahalalela, ten Kainana, 38ten Enóše, ten Šéta, ten Adama, ten Boha.