Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 20Tisíc let

1A uviděl jsem anděla sestupujícího z nebe, který měl ve své ruce klíč od abyssu a veliký řetěz.2Zmocnil se draka, toho starodávného hada, který je ďábel a satan, a svázal ho na tisíc let.3A hodil ho do abyssu, zamkl ho tam a zapečetil ho nad ním, aby již nesváděl na scestí národy, dokud nebude dokončeno těch tisíc let. Potom má být na krátký čas propuštěn.4Uviděl jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili – a byl jim svěřen soud. Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati kvůli Ježíšovu svědectví a kvůli Božímu slovu, i ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali cejch na čelo a na svou ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.
5Zbytek mrtvých neožil, dokud nebude dokončeno těch tisíc let. Toto je první vzkříšení.6Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi lidmi nemá moc druhá smrt, ale budou Božími a Kristovými kněžími a budou s Ním kralovat tisíc let.
7Když bude dokončeno těch tisíc let, satan bude ze svého vězení propuštěn.8A vyjde, aby svedl na scestí národy, které jsou na čtyřech úhlech země – Góga a Magóga – aby je shromáždil k válce. Jejich počet bude jako počet zrnek písku v moři.9A vystoupili na celou šíři země a obklíčili tábor svatých lidí a to milované město. Ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. 10A ďábel, který je sváděl na scestí, byl vhozen do jezera ohně a síry, kde byla i šelma a falešný prorok. A byli trápeni dnem i nocí na věky věků.

Soud nad mrtvými

11A uviděl jsem veliký bílý trůn a na něm Sedícího, před jehož tváří utekla země i nebe; a jejich místo již nebylo nalezeno. 12A uviděl jsem mrtvé – velké i malé – jak stojí před trůnem. Byly otevřeny knihy; a byla otevřena jiná kniha, tj. ‚Kniha života‘. A mrtví byli souzeni z toho, co bylo napsáno v těch knihách – podle svých skutků. 13A moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm. A Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří byli v nich. A každý byl souzen podle svých skutků. 14Smrt a Hádes pak byli vhozeni do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt – ohnivé jezero. 15Pokud někdo nebyl nalezen v té knize života – nebyl tam zapsán – byl vhozen do ohnivého jezera.