Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 2Kristovo spasení pro židy i pohany

1Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví ve svých přestoupeních a hříších,2ve kterých jste kdysi chodili podle tohoto věku, tohoto světa a podle vládce mocnosti vzduchu, totiž podle ducha, který nyní působí v synech úmyslné nevěry.3Mezi nimi jsme i my všichni kdysi žili ve chtíčích našeho těla. Jednali jsme podle vůle těla a jeho přemýšlení, a byli jsme od přirozenosti děti hněvu tak jako ostatní.4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, nás kvůli Své veliké lásce (kterou si nás zamiloval,5když jsme ještě byli mrtví ve svých přestoupeních) probudil k životu spolu s Kristem, jehož milostí jsme spaseni.6A spolu s Ním jsme spoluvzkříšeni a spolu s Ním nás spoluposadil na nebeských místech v Ježíši Kristu,7aby v budoucím věku jasně ukázal nadměrné bohatství Své milosti, která pochází z Jeho dobrotivosti vůči nám v Ježíši Kristu.8Vždyť jste spaseni milostí prostřednictvím víry. To nemáte sami ze sebe – je to Boží dar!9Není to ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.
10Vždyť jsme Jeho dílem; jsme stvořeni v Ježíši Kristu k dobrým skutkům, které nám Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. 11Proto si vzpomeňte, že jste kdysi byli pohané na těle, nazýváni ‚neobřezanci‘ od těch, kteří si říkali ‚obřízka‘ (ta obřízka je udělaná na těle lidskou rukou). 12Pamatujte, že jste v tom čase byli odděleni od Krista, odděleni od občanů Izraele a cizinci vůči smlouvám zaslíbení. Neměli jste naději a byli jste na světě bez Boha. 13Ale nyní jste se v Ježíši Kristu vy – kdysi dalecí – stali blízkými v Kristově krvi.
14Vždyť On je váš pokoj. On, který vytvořil z obou druhů lidí jednoho člověka a zničil mezistěnu oddělující zdi. 15Zničil ve Svém těle nepřátelství. Tak způsobil neúčinnost zákona přikázání v ustanoveních, aby ti dva – Žid i pohan – mohli být v Něm stvořeni do jednoho nového člověka. 16Tím způsobil pokoj a zcela smířil vůči Bohu oba druhy lidí v jednom těle – prostřednictvím kříže, v němž to nepřátelství zabil.
17A přišel, aby kázal evangelium pokoje vám – dalekým i blízkým – 18protože skrze Něj mají oba dva druhy lidí přístup v jednom Duchu k Otci. 19Takže již nejste cizinci ani přistěhovalci, ale jste spoluobčané svatých a patříte do Boží domácnosti. 20Byli jste vybudováni na základním kameni apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem Sám Ježíš Kristus, 21ve kterém se celá stavba spojuje v celek, tedy roste do svatého chrámu v Pánu. 22V Něm jste i vy všichni spolubudováni do Božího příbytku v Duchu.