Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 2List do Efezu

1 „Andělu církve v Efezu piš: ‚Toto říká Ten, který pevně drží ve Svojí pravici sedm hvězd a chodí uprostřed sedmi zlatých svícnů:2Znám tvoje skutky, tvoji namáhavou práci, tvoji trpělivost a to, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel jsi ty, kteří si říkají ‚apoštolové‘, ale nejsou jimi. A shledal jsi, že jsou lháři.3Máš trpělivost a pro Moje jméno jsi snášel těžkosti. A nevyčerpalo tě to. 4Ale mám proti tobě, že jsi opustil svou dřívější lásku.5Proto si vzpomeň, odkud jsi spadl, v lítosti změň myšlení a konej dřívější skutky. Pokud ne, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa – pokud nezměníš v lítosti svoje myšlení.6Ale to máš, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i Já nenávidím.
7Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘

List do Smyrny

8Andělu církve ve Smyrně piš: ‚Toto říká ten První i Poslední, který se stal mrtvým a žije:9Znám tvoje skutky, soužení i chudobu, ale jsi bohatý. Znám rouhání od těch, kteří si říkají Židé, ale nejsou, ale jsou satanovou synagogou. 10Neboj se, co máš vytrpět. Hle: ďábel některé z vás uvrhne do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení deset dní. Buď věrný až do smrti, a dám ti vítězný věnec života.
11Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, druhá smrt jistě neublíží.‘

List do Pergamu

12Andělu církve v Pergamu piš: ‚Toto říká Ten, který má ostrou dvousečnou šavli: 13Znám tvoje skutky i to, kde bydlíš – tam, kde je satanův trůn. Pevně držíš Moje jméno a nezapřel jsi Moji víru ani ve dnech Antipase, Mého věrného svědka, který byl mezi vámi zabit (tedy tam, kde bydlí satan). 14Ale mám proti tobě několik věcí: Máš některé lidi, kteří se drží vyučování Baláma, který vyučoval Baláka položit past před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili. 15Tak i ty máš některé, kteří se pevně drží vyučování Nikolaitů, což nenávidím. 16Proto v lítosti změň myšlení. Pokud ne, přijdu k tobě rychle a budu proti takovým lidem válčit šavlí Svých úst.
17Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím: Tomu, kdo dobývá vítězství, dám skrytou mannu a dám mu bílý volební kamínek – a na tom volebním kamínku napsané nové jméno, které nezná nikdo, jen ten, kdo ten kamínek obdržel.‘

List do Thyatir

18Andělu církve v Thyatirech piš: ‚Toto říká Boží Syn, který má Své oči jako plamen ohně a Své nohy jako orichaldum: 19Znám tvoje skutky, lásku, víru, službu, vytrvalost a to, že tvoje pozdější skutky jsou větší než dřívější. 20Ale mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně a vyučuje a svádí na scestí Moje otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. 21A dal jsem jí čas, aby v lítosti změnila myšlení, ale ona nechce v lítosti změnit myšlení ohledně svého smilstva. 22Hle: Uvrhnu ji na postel a ty, kteří s ní cizoloží, uvrhnu do velikého soužení – pokud nezmění v lítosti myšlení ohledně svých skutků. 23A její děti zabiji ve smrti. A všechny církve poznají, že JÁ JSEM Ten, který zkoumá myšlení i pocity. A každému z vás dám odplatu podle jeho skutků.
24Avšak říkám vám, ostatku v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, a kteří jste nepoznali – jak oni říkají – satanovy hlubiny: Nepokládám na vás jinou tíhu. 25Avšak pevně se držte toho, co máte, dokud nepřijdu.
26Tomu, kdo dobývá vítězství a zachová Moje skutky až do konce, dám moc nad národy. 27Bude je pást železnou holí a bude je rozbíjet jako hliněné nádoby – jako jsem to i Já přijal od Mého Otce. 28A dám mu hvězdu brzkého rána. 29Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘