Matouš 4

Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 4Pokušení na poušti

1Tehdy byl Ježíš vyveden Duchem do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla.2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí a pak vyhladověl.
3Přistoupil k němu pokušitel a řekl Mu: „Pokud jsi Božím Synem, řekni, aby se tyto kameny staly chleby.”4Avšak On odpověděl: „Je psáno: ‚Člověk nežije pouze chlebem, ale každým slovem vycházejícím skrze Boží ústa.‘“ 5Pak Ho ďábel vzal do svatého města a postavil Ho na vrcholek chrámu.6Řekl Mu: „Pokud jsi Božím Synem, vrhni se dolů. Vždyť je psáno:

‚Svým andělům přikáže o tobě,
a na rukou tě ponesou,
abys nenarazil Svou nohou o kámen.‘“

7Ježíš mu zase řekl: „Je psáno: ‚Nebudeš nadpokoušet svého Pána Boha.‘“ 8Ďábel Ho znovu vzal, tentokrát na velmi vysokou horu, a ukázal Mu všechna království světa i jejich slávu.9A řekl Mu: „Toto všechno Ti dám, pokud padneš na zem a budeš se mi klanět.” 10Pak mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: ‚Svému Pánu Bohu se budeš klanět a Jeho jediného uctívat.‘“ 11Pak Ho ďábel opustil a hle: Přistoupili k Němu andělé a pomáhali Mu.

Začátek Ježíšovy služby

12Když Ježíš uslyšel, že byl Jan vsazen do vězení, vrátil se do Galileje. 13Opustil Nazaret, odešel a pobýval v Kafarnaum, které je u moře v krajině Zabulón a Neftalí, 14takže se naplnil výrok řečený skrze proroka Izaiáše:

‚Země Zabulón a země Neftalí,
cesta moře, za Jordánem,
Galilea pohanů:
16Lid sedící v temnotě
uviděl velké světlo,
a těm, kteří sedí v krajině a ve stínu smrti,
vyšlo světlo.‘

17Od té doby začal Ježíš kázat: V lítosti změňte myšlení, vždyť se přiblížilo nebeské království.“ 18Ježíš chodil podél Galilejského moře. Uviděl dva bratry: Šimona (zvaného Petr) a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají do moře rybářskou síť. Byli totiž rybáři. 19Řekl jim: „Pojďte za Mnou! A udělám z vás rybáře lidí.“ 20A hned opustili sítě a následovali Ho. 21Když odtud odešel, uviděl jiné dva bratry: Jakuba (syna Zebedeova) a jeho bratra Jana, jak se svým otcem Zebedeem v lodi spravují sítě. A povolal je. 22Oni hned opustili loď a svého otce a následovali Ho. 23A Ježíš procházel skrze celou Galileu, vyučoval v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každé chronické onemocnění a každou nemoc v lidu 24a pověst o Něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k Němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozmanitými chronickými onemocněními, trápeními, ty, kteří byli posedlí démony, pomatené a ochrnuté. A uzdravil je. 25A následovaly Ho početné zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.