Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Židům 1Lepší andělů (Božství)

1Mnohokrát a mnoha způsoby již dávno Bůh promlouval k otcům v prorocích;2v těchto posledních dnech k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho. Skrze Něj také udělal věky.3On je zářivým odleskem Jeho slávy a charakteristickým otiskem Jeho podstaty. On, který nese všechno slovem moci skrze Sebe, vykonal očištění našich hříchů a posadil se po pravici Velebnosti na vysokém místě.4Stal se tím lepší nad anděly, čím význačnější zdědil jméno.
5Neboť kterému andělu kdy Bůh řekl: ‚Ty jsi Můj Syn. Já jsem Tě dnes zplodil.‘ ? A znovu: ‚Já budu Jemu Otcem a On Mi bude Synem.‘ 6A znovu, když přináší prvorozeného do obydleného světa, říká: ‚Ať se Mu pokloní všichni Boží andělé.‘ 7A ohledně andělů říká: ‚On dělá Své anděly závany větru a Své služebníky jako plamen ohně.‘ 8Avšak ohledně Syna říká: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků, a žezlo přímé spravedlnosti je žezlem Tvého království.9Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi protizákonnost. Kvůli tomu Tě pomazal, Bože, tvůj Bůh olejem veselí nad Tvoje účastníky.‘ 10A jinde: ‚Ty, Pane, jsi na počátcích položil základy země, a nebesa jsou dílem Tvých rukou. 11Ona budou zničena, Ty však zůstáváš. Všechna zestárnou jako roucho 12a svineš je jako pokrývku a budou změněna [jako roucho], Ty jsi však Ten stále tentýž a Tvoje roky nezaniknou.‘ 13Kterému z andělů kdy řekl: ‚Posaď se po Mojí pravici, dokud před Tebe nepoložím Tvoje nepřátele jako rohož Tvých nohou.‘? 14Nejsou snad všichni andělé služební duchové, kteří jsou posláni k službě kvůli těm, kteří mají zdědit spásu?