Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 22Nové nebe a nová země

1A ukázal mi řeku vody života, jasně zářící jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova.2Uprostřed ulice města z obou stran byl strom života přinášející dvanáct ovocí (podle měsíců). Každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu je k léčení národů.3A nebude tam již nic proklatého. A bude v něm trůn Boží a Beránkův a Jeho otroci Mu budou sloužit.4A uvidí Jeho tvář a Jeho jméno bude na jejich čelech.5A nebude tam noc, lidé ani nebudou potřebovat lampu a sluneční světlo, protože Pán Bůh je bude osvěcovat a bude kralovat na věky věků.

Závěrečná řeč

6A řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravdivá. A Pán, ten Bůh svatých proroků, poslal Svého anděla, aby ukázal Svým otrokům to, co se má brzy stát.7A hle: Přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“
8A já, Jan, jsem tyto věci slyšel a viděl. Když jsem to všechno uslyšel a uviděl, padl jsem před nohama anděla, který mi to ukazoval, abych se mu poklonil.9A řekl mi: „Hleď, abys to nedělal! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků, těch, kteří zachovávají slova této knihy. Bohu se pokloň!“
10Řekl mi: „Nezapečeťuj slova proroctví této knihy. Čas je blízko. 11Nespravedlivý člověk ať stále koná nespravedlnost a špinavý člověk ať se stále špiní. A spravedlivý člověkkoná spravedlnost a svatý člověk ať se stále posvěcuje. 12Hle: Přijdu brzy a Moje odplata přijde se Mnou, abych dal každému podle jeho skutků. 13JÁ JSEM Alfa a Omega, První a Poslední, Počátek a Konec. 14Blahoslavení, kteří konají Jeho přikázání, aby jejich právo bylo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 15Vně města budou psi, mágové, smilníci, vrahové, modloslužebníci a každý, kdo má rád a vykonává lež.“
16 „Já, Ježíš, jsem poslal Svého anděla, aby vám v církvích dosvědčil tyto věci. JÁ JSEM kořen a rod Davidův, hvězda jasně zářící, která jde vidět brzy ráno.“ 17Duch a nevěsta říkají: „Přicházej!“ A kdo to uslyší, ať řekne: „Přicházej!“ A kdo žízní, ať přichází. A kdo chce, ať si vezme zadarmo vodu života.
18Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: „Pokud někdo k těmto věcem něco přidá, Bůh mu přidá ran, které jsou v této knize zapsány. 19A pokud někdo něco odejme ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme jeho podíl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v této knize.“
20Ten, který dosvědčuje tyto věci, říká: „Ano, přijdu brzy.“ Amen. Pane Ježíši, přijď!
21Milost našeho Pána Ježíše Krista buď se všemi svatými lidmi. Amen.