Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 1Úvod

1Zjevení Ježíše Krista, které Mu dal Bůh, aby ukázal Svým otrokům to, co se má brzy stát. Naznačil to a poslal to prostřednictvím Svého anděla Svému otroku Janovi.2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista – všechno, co viděl.3Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kteří slyší slova tohoto proroctví a zachovávají to, co je v něm napsáno. Neboť čas je blízko.
4Jan píše sedmi církvím v Malé Asii: Milost vám a pokoj od Toho jsoucího a Toho přicházejícího, od sedmi duchů před Jeho trůnem5a od Ježíše Krista, důvěryhodného svědka, který je prvorozený z mrtvých a vládcem králů země (ten nás miluje a rozvazuje nás od vašich hříchů skrze Svou krev6a udělal nás královstvím a kněžími Boha a Jeho Otce) – Jemu buď sláva a moc na věky věků! Amen.
7‚Hle: Přichází s oblaky‘ a ‚uvidí Ho každé oko, i ti, kdo Ho probodli.‘ A ‚budou se kvůli Němu bít do prsou všechny kmeny země.‘ Ano, amen!8„JÁ JSEM Alfa i Omega, Počátek i Konec,“ říká Pán Bůh, který je, který byl a který přichází – ten Všemocný.
9Já, Jan, váš bratr i spoluúčastník v soužení, království i trpělivosti v Ježíši, jsem byl kvůli Božímu slovu a Ježíšovu svědectví na ostrově jménem Patmos. 10V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou hlasitý zvuk jakoby zvuk polnice: 11„JÁ JSEM Alfa i Omega, První i Poslední.“ A řekl: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím, které jsou v Asii: do Efezu, Smyrny, Pergama, Thyatir, Sard, Filadelfie a Laodiceje!“

Úvod k sedmi dopisům

12Obrátil jsem se, abych uviděl ten hlas, který se mnou mluvil. Obrátil jsem se a uviděl jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů byl někdo jako Syn člověka, oblečený do dlouhého roucha a přepásaný na prsou zlatým pásem. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako vlna, bílé jako sníh. Jeho oči byly jako plamen ohně, 15Jeho nohy jako orichaldum, které jakoby hořelo v peci, a Jeho hlas byl jako hlas mnoha vod. 16Ve Své pravé ruce měl sedm hvězd, z Jeho úst vycházela ostrá dvousečná šavle a Jeho zevnějšek byl jako slunce svítící ve své plné síle.
17Když jsem Ho uviděl, padl jsem k Jeho nohám jako mrtvý. Položil na mě Svou pravici a řekl: „Neboj se. JÁ JSEM První a Poslední; a Živý. 18Byl jsem mrtev, a hle: Jsem živ na věky věků. Amen. A mám klíče od smrti i hádesu. 19Proto napiš to, co jsi viděl, a to, co je, a to, co se má stát potom. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v Mojí pravici, a těch sedmi zlatých svícnů, je toto: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví a sedm svícnů, které jsi viděl, je sedm církví.“