Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 16Zmrtvýchvstání

1Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné látky, aby přišly k hrobce a pomazaly Ježíše.2Velmi brzy ráno (ještě za východu slunce), první den po sobotě, přicházely k hrobce.3Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?"4Podívaly se a spatřily, že kámen byl odvalen. Ten kámen byl velmi veliký.5Vešly do hrobky a uviděly mladíka oblečeného do bílého dlouhého roucha, jak sedí na pravé straně. A zděsily se.6On jim však řekl: „Neděste se. Hledáte Ježíše Nazaretského, Toho ukřižovaného. Vstal z mrtvých, není tu. Hle: Místo, kam Ho položili.7Ale jděte a řekněte Jeho učedníkům i Petrovi, že vás předejde do Galileje. Tam Ho spatříte, jak vám to řekl.“8Vyšly a běžely od hrobky pryč, neboť se třásly strachem a byly zcela bez sebe. Nikomu nic neřekly, protože se bály.
9Brzy ráno, první den po sobotě, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejprve Marii z Magadaly, ze které vyhnal sedm démonů. 10Ona přišla a podala zprávu těm, kteří s Ním bývali. Ti nyní naříkali a plakali. 11Když uslyšeli, že je živý a že Ho viděla, nevěřili jí. 12Potom se ukázal dvěma z nich jiným způsobem, když šli přes pole. 13Oni šli a podali zprávu zbývajícím učedníkům, ale ani těmto učedníci nevěřili. 14Nakonec se ukázal jedenácti učedníkům, když spolu leželi u stolu. A vyčítal jim jejich nevíru a zatvrzelost mysli, protože neuvěřili těm, kteří Ho uviděli vzkříšeného z mrtvých.
15A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 16Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. 17Ty, kteří uvěří, budou doprovázet tato znamení: Budou v Mém jménu vyhánět démony, mluvit novými jazyky, 18brát do svých rukou hady, a pokud vypijí něco smrtelně jedovatého, tak jim to jistě neublíží. Budou pokládat ruce na nemocné lidi a ti nemocní se budou mít dobře.“
19Poté, co jim to Pán Ježíš řekl, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. 20Oni vyšli a všude kázali. Pán s nimi spolupracoval a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. [Všechny tyto pokyny ve zkratce veřejně oznámili Petrovi a jeho spolupracovníkům. Poté sám Ježíš skrze ně vyslal od východu až na západ posvátné a nepomíjející kázání věčné spásy. Amen.]