Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 20Zmrtvýchvstání

1První den po sobotě (brzy ráno, když ještě byla tma) přišla k hrobce Marie z Magdaly a uviděla kámen odvalený od hrobu.2Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k jinému učedníku, kterého měl Ježíš rád; a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam Ho položili!“
3Petr a ten jiný učedník tedy vyšli a přišli až k hrobce.4Ti dva spolu běželi, ale ten jiný učedník běžel napřed, rychleji než Petr; a přišel k hrobce první.5Nahlédl dovnitř a uviděl tam položenou lněnou látku, nicméně tam nevstoupil.6Přišel tedy Šimon Petr, který ho následoval, vešel do hrobky a uviděl tam položenou lněnou látku.7Ale šátek, který byl na Ježíšově hlavě, nebyl položen se lněnou látkou, ale byl svinut na odděleném místě.8Dovnitř tedy vešel i ten jiný učedník, který přišel k hrobce jako první, uviděl to a uvěřil.9Neboť ještě nepoznali z Písma, že On má vstát z mrtvých. 10Učedníci pak znovu odešli k sobě domů.
11Ale Marie z Magdaly stála venku u hrobky a plakala. Jak tak plakala, nahlédla do hrobky 12a spatřila tam dva anděly v bílém rouchu, jak sedí na místě, kde bylo položeno Ježíšovo tělo; jeden stál u hlavy a druhý u nohou. 13Ti jí řekli: „Ženo, proč pláčeš?“ Řekla jim: „Protože vzali Mého Pána a nevím, kam Ho položili.“ 14Když to řekla, obrátila se dozadu a spatřila stojícího Ježíše; ale nevěděla, že je to Ježíš. 15Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona si myslela, že je to zahradník. Řekla Mu: „Pane, pokud jsi ho odnesl, řekni mi, kam jsi Ho položil. A já si Ho vezmu.“ 16Ježíš jí řekl: „Marie...“ Ona se obrátila a řekla Mu (hebrejsky): „Rabbi!“ Což znamená: ‚Mistře.‘ 17Ježíš jí řekl: „Nedrž Mě dále, neboť jsem ještě nevystoupil ke Svému Otci. Ale jdi k Mým bratrům a řekni jim: ‚Vystupuji k Otci Mému i k Otci vašemu; k Bohu Mému i k Bohu vašemu.‘“
18Marie z Magdaly šla a oznámila učedníkům, že viděla Pána a co jí řekl. 19Když bylo toho dne večer, první den po sobotě, učedníci byli ze strachu z Židů shromážděni za zavřenými dveřmi. Přišel tam Ježíš, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 20Když to řekl, ukázal jim Svoje ruce a Svůj bok. Učedníci se zaradovali, že vidí Pána. 21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako Mě poslal Otec, tak i Já posílám vás.“ 22Když to řekl, dechl na a řekl: „Přijměte Ducha svatého. 23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.“
24Když přišel Ježíš, nebyl s nimi Tomáš zvaný Didymos, jeden z dvanácti učedníků. 25Ostatní učedníci mu tedy říkali: „Viděli jsme Pána!“ Ale on jim řekl: „Neuvěřím, dokud se nestane, že uvidím v Jeho rukou stopy po probodení hřebů, vložím svůj prst do těch stop po hřebech a vložím svou ruku do Jeho boku!“
26Po osmi dnech byli Jeho učedníci znovu uvnitř místnosti a byl s nimi i Tomáš. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ 27Potom řekl Tomášovi: „Vztáhni svůj prst sem a podívej se na Moje ruce. Vztáhni svou ruku a vlož ji do Mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící.“ 28Tomáš Mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 29Ježíš mu řekl: „Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi Mě uviděl. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
30Vskutku, Ježíš vykonal před Svými učedníky ještě mnoho jiných znamení, ale ty nejsou zapsány v této knize. 31Ale toto je zapsáno, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn, a abyste věříce měli život v Jeho jménu.