Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Tesalonickým 5Napomenutí a povzbuzení

1Bratři a sestry, co se týče období a časů: Nepotřebujete, abych vám k tomu něco psal.2Vždyť sami přesně víte, že den Pána přijde takovým způsobem, jako přijde zloděj v noci.3Když budou lidé říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘ – tehdy na ně neočekávaně přijde zkáza tak, jako přijdou na ženu těhotenské bolesti; a vůbec nikdo tomu neuteče.4Bratři a sestry, vy však nejste v temnotě, aby vás ten den přistihl jako zloděj.5Vždyť jste všichni synové a dcery světla a synové a dcery dne. Nejsme děti noci ani temnoty!6Proto nespěme jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.7Vždyť ti, kdo spí, spí v noci; a ti, kdo se opíjí, jsou opilí v noci.8Ale my jsme synové dne. Buďte střízliví a oblečeni do hrudního pancíře víry a lásky a přilby naděje spásy.9Vždyť Bůh nás nepostavil do hněvu, ale k získání spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom – ať bdíme nebo spíme – mohli žít spolu s Ním. 11Proto jeden druhého navzájem povzbuzujte a budujte – jako to i děláte.
12Bratři a sestry, prosíme vás, pamatujte na ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, varují vás a jsou příkladnými vedoucími v Pánu. 13A pro jejich skutky si jich v lásce převelice považujte. Mějte mezi sebou pokoj. 14Bratři a sestry, vyzýváme vás: Varujte neukázněné, projevte podporu ustrašeným, pevně držte slabé a mějte se všemi trpělivost. 15Hleďte, aby nikdo neodplácel zlým za zlé, ale usilujte o dobro jeden vůči druhému i vůči všem. 16Vždycky se radujte. 17Nepřetržitě se modlete. 18Za všechno děkujte – taková je vůči vám Boží vůle v Ježíši Kristu. 19Ducha neuhašujte. 20Proroctvím nepohrdejte. 21Všechno zkoumejte, dobrého se přidržte. 22Držte se dál od všeho, co má i jen podobu zla.
23On, Bůh pokoje, ať vás zcela posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bezúhonné do příchodu Pána Ježíše Krista. 24Věrný je Ten, který vás povolává; On to i udělá.

Závěr

25Bratři a sestry, modlete se také za nás. 26Pozdravte všechny bratry ve svatém políbení. 27Zapřísahám vás v Pánu, aby byl tento dopis čten všem bratrům a sestrám. 28Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.
[Ohledně prvního dopisu Tesalonickým: byl napsán z Athén.]