Matouš 2

Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 2Ježíš v Betlémě

1Ježíš se narodil v judském Betlémě ve dnech krále Heroda Velikého. Hle: Do Jeruzaléma dorazili mudrci z východu.2Řekli: „Kde je ten narozený judský král? Uviděli jsme Jeho hvězdu na východě a přišli jsme se Mu poklonit.“3Když to uslyšel král Herodes, rozrušil se a s ním celý Jeruzalém.4Proto svolal všechny přední kněze a učitele zákona, kteří učili lid, a zeptal se jich, kde by se měl Kristus narodit.5Oni mu řekli: „V judském Betlémě. Neboť je psáno skrze proroka:

6 ‚A ty, Betléme, v judské zemi,
vůbec nejsi nejmenší mezi judskými guvernéry,
neboť z tebe přijde vedoucí,
který bude pást Můj izraelský lid.‘“


7Pak Herodes potají povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na období, kdy se ukázala hvězda.8Když je posílal do Betléma, řekl: „Jděte a důkladně se vyptávejte na to Dítě. A když Ho najdete, podejte mi zprávu, abych se Mu i já mohl přijít poklonit.“9Když vyslechli krále, odešli. A hle: Ta hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila tam, kde bylo to Dítě. 10Když uviděli tu hvězdu, zaradovali se velmi velikou radostí.
11A vešli do domu, kde našli Dítě s Jeho matkou Marií, padli na zem a poklonili se Mu. Otevřeli svoje poklady a obětovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12Byli ve snu varováni, aby se nevraceli k Herodovi. Vrátili se tedy do svojí krajiny skrze jinou cestu. 13Když se vraceli, hle: Pánův anděl se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Probuď se, vezmi Dítě a Jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes hledá Dítě, aby Ho zavraždil.“ 14On se v noci probudil, vzal Dítě a Jeho matku a odešel s nimi do Egypta. 15A byl tam až do doby, než Herodes zemřel, takže se naplnilo to, co bylo řečeno Pánem skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal Svého syna.‘ 16Když Herodes viděl, že ho ti mudrci znevážili, velmi se rozhněval a poslal vojáky, aby povraždili všechny malé chlapce, kteří byli v Betlémě a v celé jeho krajině od dvouletých níže podle období, které se dověděl, když se podrobně vyptával mudrců. 17Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno prorokem Jeremiášem:

18 ‚Byl slyšen hlas v Ráma:
Nářek a velké bědování.
Ráchel pláče kvůli svým dětem
a nenechá se uklidnit,
protože již nejsou naživu.‘


19Když Herodes zemřel, hle: Pánův anděl se v Egyptě ukázal Josefovi ve snu a řekl mu: 20 „Probuď se, vezmi Dítě a Jeho matku a jdi do izraelské země, neboť již zemřeli ti, kdo usilovali o smrt duše Dítěte.“ 21Josef se probudil, vzal Dítě a Jeho matku a šel do izraelské země. 22Ale uslyšel, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Herodes Archelaos; a bál se tam jít. Byl však varován ve snu, a tak odešel na území Galileje. 23A když tam přišel, pobýval ve městě zvaném Nazaret, čímž se naplnila řeč pronesená skrze proroky, totiž že bude nazván ‚Nazaretský.‘