Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Timoteovi 1Úvod

1Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista podle zaslíbení života, které je v Ježíši Kristu, píše2Timoteovi, milovaném dítěti: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista.

Nestyď se za evangelium

3Jsem vděčný Bohu, jemuž od svých předků sloužím s čistým svědomím, takže tě neustále zmiňuji ve dne v noci ve svých modlitebních prosbách.4Vzpomínám na tvoje slzy a toužím tě vidět, abych byl naplněn radostí.5Připomínám si, jak se držíš své víry, která je bez přetvářky. Tato víra přebývala nejprve v tvojí babičce Loidě a v tvojí matce Eunice. A jsem přesvědčen, že je i v tobě.6Z tohoto důvodu na tebe vzpomínám, abys rozdmýchával Boží dar, který je v tobě skrze pokládání mých rukou.7Vždyť Bůh nám nedal ducha zbabělosti, ale moc, lásku a sebeovládání.
8Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, vězně pro Něj, ale snášej se mnou útrapy pro evangelium podle Boží moci.9On nás spasil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, ale podle Svého záměru a milosti, která nám byla dána v Ježíši Kristu před věčnými časy 10a která se nyní ukázala zjevením našeho Spasitele Ježíše Krista. On zničil smrt a skrze evangelium osvítil život a neporušitelnost. 11K tomu mě ustanovil jako veřejného hlasatele, apoštola a učitele. 12A z tohoto důvodu všechno trpím, ale nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil; a jsem přesvědčen, že je schopen uchránit to, co jsem Mu svěřil, až do onoho dne. 13Měj za příklad zdravých slov to, co jsi ode mě slyšel ve víře a v lásce, která je v Ježíši Kristu. 14Drž se toho dobrého, co ti bylo svěřeno skrze Ducha svatého, který v nás přebývá.
15Víš o tom, že se ode mě odvrátili všichni, kteří jsou z Malé Asie. Mezi ně patří Fygelos a Hermogenés. 16Pane, dej milosrdenství Oneziforovu domu, protože mě často občerstvoval a nestyděl se za moje řetězy, 17ale když přijel do Říma, snažně mě hledal a nakonec mě i našel. 18Kéž mu Pán dá najít milost od Pána v onen den. Sám nejlépe víš, jak moc mi posloužil v Efezu.