Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jakub 5Řeč proti boháčům

1Nyní přejdu k vám, boháči: Plačte a hlasitě naříkejte nad bídou, která na vás přichází.2Vaše bohatství shnilo a vaše oděvy byly sežrány moly.3Vaše zlato a stříbro zrezivělo a ta rez bude proti vám svědectvím a stráví vaše těla jako oheň. Uložili jste si to v posledních dnech.4Hle: Mzda pracovníků, kteří sklízeli vaše pole, a kterou jste odpírali těm, kterým náleží, křičí. A výkřiky těch, kteří sklízeli, vstoupily až do uší Pána zástupů.5Žili jste na zemi v luxusu a jen jste si užívali. Vykrmili jste své mysli do dne porážky.6Odsoudili jste a zavraždili jste spravedlivého, a on se proti vám nepostavil.
7Bratři a sestry, buďte proto trpěliví až do Pánova příchodu. Hle: Také farmář čeká hodnotnou úrodu země. Trpělivě ji očekává až do raného a pozdního deště.8I vy buďte trpěliví a upevněte své mysli, protože Pánův příchod je blízko.
9Bratři a sestry, nepovzdechujte jeden nad druhým, abyste nebyli souzeni. Hle: Soudce stojí přede dveřmi! 10Bratři a sestry, jako příklad snášení zla a trpělivosti mějte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. 11Hle: Blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jóba a viděli jste, jaký konec mu Pán dal. Neboť Pán silné láskyplné cítění a je soucitný.

Závěrečné výzvy

12Moji bratři a sestry: Především nepřísahejte. Ani při nebi, ani při zemi; ani žádnou jinou přísahou. Ale vaše ‚ano‘ buď ‚ano‘ a vaše ‚ne‘ buď ‚ne‘ – abyste nepropadli soudu.
13Snáší někdo mezi vámi útrapy? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá písně.14Je někdo mezi vámi nemocný? Ať zavolá starší církve, a ti ať se za něj modlí a ať ho pomažou olejem v Pánově jménu. 15Modlitba víry zachrání slabého. Pán ho pozdvihne a hříchy, které udělal, mu budou odpuštěny. 16Proto vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Účinná modlitební prosba spravedlivého člověka má mnoho síly. 17Eliáš byl člověk podléhající stejným utrpením, jako my. A když se pomodlil modlitbou, nepršelo. A nepršelo na zemi tři roky a šest měsíců. 18A znovu se modlil a nebesa dala déšť a země vyklíčila a přinesla úrodu.
19Moji bratři a sestry, pokud by někdo z vás zbloudil od pravdy a někdo by ho obrátil zpět, vězte, 20že ten, kdo toho hříšníka obrátil zpět od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši ze smrti a přikryje množství hříchů.