Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ










«
»
Zjevení 18



Soud nad Babylónem

1Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe a má velikou moc. A země byla osvícena jeho slávou.2A vykřikl silným hlasem: „Padla, padla ta veliká Babylón!! A stala se příbytkem démonů a vězením každého nečistého ducha a vězením každého nečistého ptáka a vězením každé nečisté a nenáviděné šelmy!!3Neboť z vína hněvu jejího smilstva pily všechny národy, králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého luxusu!!“
4A uslyšel jsem jiný hlas z nebe: „Můj lide, vyjděte z ní, abyste neměli společný podíl na jejích hříších a abyste nevzali z jejích ran.5Neboť její hříchy se navršily k nebi a Bůh si vzpomněl na její nespravedlnosti.6Odplaťe jí jako i ona odplácela vám. A odplaťte jí dvojnásob – podle jejích skutků. Do kalicha, který namíchala, jí namíchejte dvojnásob.7Nakolik oslavila sebe a užívala luxusu, tolik jí dejte utrpení a nářku. Neboť si v mysli říká: ‚Sedím jako královna, nejsem vdova! A jistě neuvidím nářek.‘8Kvůli tomu na ni v jeden den přijdou její rány – smrt, nářek a hladomor. A bude úplně spálena v ohni, protože ji soudil silný Pán Bůh.“
9Králové země budou kvůli ní plakat a bít se do prsou; ti, kteří s ní smilnili a žili v luxusu, když uvidí kouř jejího požáru. 10Pro strach z jejích utrpení budou stát opodál a říkat: ‚Běda, běda, ty veliké město Babylóne, ty silné město, neboť v jednu chvíli na tebe přišel soud.‘
11Také obchodníci země budou kvůli ní plakat a naříkat, protože si už nikdo nekoupí jejich lodní náklad. 12Lodní náklad zlata, stříbra, drahého kamene, perel, jemné lněné tkaniny, purpuru, hedvábí, šarlatu, všech druhů vonného dřeva, veškerého zboží ze slonoviny, veškerého zboží z nejdražšího dřeva, měděné mince, železa, mramoru, 13skořice, indického koření, kadidla, vonného oleje, jiných kadidel, vína, oleje, jemné pšeničné mouky, normální pšenice, tažného dobytka, ovcí, koní, povozů, těl a lidských duší…
14 „A zralé ovoce, po kterém tvoje duše toužila, od tebe odešlo, všechno tučné a jasně zářící se ti ztratilo a lidé je již jistě nenajdou.“
15Obchodníci s těmito věcmi, kteří skrze Babylón zbohatli, budou stát opodál kvůli strachu před jejím utrpením, budou plakat a naříkat se slovy: 16„Běda, běda, veliké město! Byla jsi oblečena jemnou lněnou tkaninou, purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami. 17Neboť v jednu chvíli bylo zpustošeno tak veliké bohatství.“
A každý kormidelník, ti, kteří se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kteří pracují na moři, se postavili opodál, 18a když uviděli kouř jejího požáru, vykřikli: „Jaké město je podobné tomuto velikému městu?!“ 19A házeli si na své hlavy prach, křičeli, plakali a naříkali: „Běda, běda tomu velikému městu, ve kterém skrze její bohatství zbohatli všichni ti, kteří měli lodě na moři. Neboť v jednu chvíli to bylo zpustošeno!“
20 „Nebe, svatí lidé, apoštolové a proroci, radujte se nad ní, neboť Bůh ji soudil soudem za to, jak jednala proti vám.“
21A jeden silný anděl zvedl kámen, který byl jako mlýnský kámen, a hodil ho do moře se slovy: „S takovou prudkostí bude Babylón – to veliké město – hozena, a nikdy již nebude nalezena. 22Už v tobě jistě nebude slyšet hlas harfeníků, muzikantů, těch, kteří hrají na flétnu, ani těch, kteří hrají na trubku. Ani v tobě už nebude nalezen žádný řemeslník jakéhokoliv řemesla, ani už v tobě jistě nebude slyšen zvuk mlýnského kamene. 23Už v tobě jistě nebude svítit světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmoži země, protože ve svém pohanském léčitelství svedli na scestí všechny národy. 24A byla v něm nalezena krev proroků, svatých i všech zabitých lidí na zemi.“