Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Matouš 24Předpověď zkázy chrámu a konce světa

1A Ježíš vyšel z chrámu a šel pryč. Přistoupili k Němu Jeho učedníci, aby Mu ukázali chrámové stavby.2Ježíš na to ale reagoval takto: „Vidíte to všechno? Amen, říkám vám: Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“ 3Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k Němu v soukromí učedníci a řekli: „Řekni nám: Kdy to bude? A jaké bude znamení Tvého příchodu a dovršení tohoto věku?“
4Ježíš jim odpověděl: „Hleďte, aby vás nikdo nesvedl.5Neboť mnoho lidí přijde v Mém jménu a řeknou: ‚JÁ JSEM Kristus.‘ – a svedou mnoho lidí.6Budete slyšet války a zprávy o válkách. Hle: Nebuďte vystrašeni, vždyť se to musí stát. Ale to ještě nebude konec tohoto věku.7Neboť povstane národ proti národu a povstane království proti království. Budou hladomory, mor a zemětřesení na různých místech.8Ale to všechno je jen počátek porodních bolestí.
9Tehdy vás budou vydávat do pronásledování, vraždit vás a budou vás kvůli Mému jménu nenávidět všechny národy. 10A tehdy bude mnoho lidí svedeno a navzájem se budou zrazovat a nenávidět. 11Povstane mnoho falešných proroků a svedou mnoho lidí 12a skrze to se rozmnoží protizákonnost; vychladne láska mnoha lidí. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium království bude kázáno po celém obydleném světě na svědectví všem národům; a tehdy přijde konec.
15Proto když uvidíte ‚ohavnost způsobující pustošení‘ (o které mluví prorok Daniel), jak stojí na svatém místě – kdo čte, ať rozumí – 16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať utečou do hor. 17Ti, kteří jsou na střeše, ať nesestupují, aby si ze svého domu něco vzali. 18Ti, kdo jsou na poli, ať se nevrací zpátky domů, aby si vzali svůj plášť. 19Běda těm ženám, které mají těhotenství a běda kojícím v těch dnech. 20Proto se modlete, aby neprobíhal váš útěk v zimě ani v sobotu.
21Neboť tehdy nastane veliké pronásledování, jaké tu nebylo od počátku světa až dodnes, a nikdy nenastane. 22A pokud by nebyly ty dny zkráceny, nebylo by spaseno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.
23Tehdy pokud vám někdo řekne: ‚Hle: Tady je Kristus‘ nebo: ‚Zde je Kristus‘ – nevěřte tomu! 24Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a zázraky, takže by svedli i vyvolené, pokud by to bylo možné. 25Hle: Řekl jsem vám to předem. 26Proto pokud řeknou: ‚Hle: je na poušti.‘ – nevycházejte. Pokud řeknou: ‚Hle: je tam v pokoji.‘ – nevěřte tomu! 27Vždyť stejně jako blesk přichází od východu a prozáří oblohu až na západ, tak tomu bude i s příchodem Syna člověka. 28Vždyť kde je mrtvola, tam se shromáždí orli.
29Ale hned po pronásledování těch dnů se zatmí slunce, měsíc nevydá svůj jas, z nebe budou padat hvězdy a zatřesou se nebeské mocnosti. 30Tehdy se na nebi ukáže znamení Syna člověka a budou se bít do prsou všechny kmeny země. Uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou. 31A pošle Své anděly s velikým zvukem polnic a shromáždí Své vyvolené ze čtyř větrů: od nejvzdálenějších končin nebes k jejich opačným nejvzdálenějším končinám. 32Od fíkovníku se naučte podobenství: Když jeho větve již změknou a vypučí listí, rozpoznáte, že je blízko léto. 33Tak také vy: Když uvidíte to všechno, rozpoznáte, že je to blízko, přede dveřmi! 34Amen, říkám vám, že jistě nepomine tato generace, dokud se to všechno nestane. 35Nebe a země pominou, ale Moje slova jistě nepominou. 36Avšak o tom dni a o té chvíli nikdo neví, ani nebeští andělé, [ani Syn], pouze Můj Otec.
37Vždyť jako tomu bylo za dnů Noeho, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. 38Neboť jako v těch dnech před potopou lidé jedli, pili, ženili se a vdávaly do toho dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic nerozpoznali, 39dokud nepřišla potopa a nesmetla všechny – takový bude i příchod Syna člověka.
40Tehdy budou dva lidé na poli: jeden bude vzat a druhý zanechán. 41Dvě ženy budou ve mlýně mlít obilí: jedna bude vzata a druhá zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v jakou chvíli váš Pán přijde.
43Ale toto rozpoznejte: Kdyby hospodář věděl, ve kterou noční hlídku přijde zloděj, bděl by a nedovolil by, aby se mu podkopal do jeho domu. 44Kvůli tomu buďte i vy připraveni, protože Syn člověka přijde ve chvíli, kterou neočekáváte. 45Kdo je tedy věrný a moudrý otrok, jehož pán svého domu ustanovil nad svým domácím služebnictvem, aby jim dával jídlo ve stanovený čas? 46Blahoslavený je ten otrok, u kterého pán domu při svém příchodu shledá, že tak dělá. 47Amen, říkám vám, že ho ustanoví správcem nad celým svým majetkem. 48Ale pokud by si špatný otrok řekl ve své mysli: ‚Můj pán prodlévá s příchodem.49 – a začal by bít své spoluotroky a jíst a pít s opilci – 50pán toho otroka přijde v den, kdy to nečeká, a ve chvíli, kterou nezná. 51Oddělí ho a přidělí mu místo s pokrytci. Tam bude nářek a skřípění zubů.“