Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Marek 11Ježíš vjíždí do Jeruzaléma

1Když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal Své dva učedníky a řekl jim:2 „Jděte do protější vesnice a hned, jak do ní vstoupíte, najdete uvázané oslátko, na kterém ještě žádný člověk neseděl. Odvažte je a přiveďte ke Mně. 3Pokud vám někdo řekne: ‚Co to děláte?‘ Řekněte: ‚Pán jej potřebuje, a pak jej sem zase pošle zpět.‘“ 4Oni odešli a našli oslátko uvázané venku u dveří na ulici. A odvázali je.5A někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: „Co to děláte? Proč to oslátko odvazujete?“6Oni jim však řekli to, co jim přikázal Ježíš. A nechali je odejít.
7Přivedli tedy oslátko k Ježíšovi, vložili na ně svoje roucha a On se na ně posadil.8Mnoho lidí rozprostíralo svoje roucha po cestě. Jiní lidé pak rozprostírali větve, které nasekali na polích. 9A ti, kteří šli před Ním, i ti, kteří šli za Ním, volali: „Hosana! Požehnaný Ten přicházející v Pánově jménu! 10Požehnané je přicházející království našeho otce Davida! Hosana na nejvyšších nebesích!" 11Ježíš vešel do Jeruzaléma do chrámu a všechno si prohlédl. Když už čas pokročil k večeru, vyšel se Svými dvanácti učedníky do Betanie.

Ježíšovy spory s židy

12Když další den vycházel z Betanie, hladověl. 13Uviděl v dálce fíkovník, který měl listí. A přišel k němu, zda na něm něco najde. Když k němu přišel, nenašel nic, kromě listí, neboť nebylo období fíků. 14Ježíš mu řekl: „Ať z tebe již na věky nikdo nejí ovoce.“ A slyšeli to Jeho učedníci. 15A přišli do Jeruzaléma. Ježíš vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kdo prodávali a kupovali v chrámu. Převrátil stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubic. 16A nedovoloval, aby někdo pronesl skrz chrám nějaké zboží. 17Vyučoval je a říkal: „Není snad psáno: ‚Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste z něj však udělali doupě banditů.“ 18Uslyšeli to učitelé zákona a přední kněží a hledali způsob, jak Ho zavraždit. Neboť se Ho báli, protože všechen zástup byl ohromen Jeho učením.
19Když nastal pozdní večer, Ježíš vyšel z města. 20Když učedníci brzy ráno procházeli kolem, uviděli fíkovník, jak od kořene uschl. 21Petr si na to vzpomněl a řekl Mu: „Rabbi, podívej: Fíkovník, který jsi proklel, uschl.“ 22Ježíš jim na to odpověděl: „Mějte Boží víru. 23Amen, říkám vám: Kdo by řekl této hoře: ‚Zdvihni se a uvrhni se do moře‘ – a nepochyboval by ve své mysli, ale věřil by, že to, co říká, se děje, bude to – stane se mu to. 24Kvůli tomu vám říkám: Věřte, že za cokoli byste se modlili a prosili, to přijímáte, a bude to – stane se vám to. 25A když stojíte a modlíte se, odpouštějte to, co máte proti někomu, aby i vám odpustil vaše přestoupení váš Otec, který je v nebesích. 26Neboť pokud neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.“
27Přišli opět do Jeruzaléma. Když se Ježíš procházel v chrámě, přišli k Němu přední kněží, učitelé zákona a starší lidu. 28Řekli Mu: „V jaké moci to všechno děláš? Anebo: Kdo Ti dal tu moc, abys to dělal?“ 29Ježíš jim řekl: „Zeptám se vás na jednu otázku. Odpovězte Mi a řeknu vám, v jaké moci to dělám. 30Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí? Odpovězte Mi.“ 31Uvažovali mezi sebou: „Co řekneme? Pokud řekneme: ‚Z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ 32Ale pokud řekneme: ‚Od lidí‘ – bojíme se zástupu. Vždyť všichni mají za to, že Jan byl prorok." 33Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Ježíš jim řekl: „Ani Já vám neřeknu, v jaké moci to dělám.“