Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Lukáš 4Příprava na veřejnou činnost

1Ježíš se plný Ducha svatého vrátil z Jordánu. A Duch ho vodil v poušti. 2Čtyřicet dní byl pokoušen od ďábla; v těch dnech nic nejedl. Když se ty dny naplnily, vyhladověl.3Ďábel Mu řekl: „Pokud jsi Boží Syn, řekni tomuto kameni, aby se stal chlebem.“4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Člověk nebude živ pouze chlebem, ale každým Božím slovem.‘“ 5Ďábel Ho vyvedl na vysokou horu a v jeden okamžik času Mu ukázal všechna království obydleného světa. 6Ďábel Mu řekl: „Dám Ti všechnu tuto moc i slávu těch království, protože byla předána mně, a komu chci, tomu je dám.7Proto: Pokud se přede mnou pokloníš, bude to všechno Tvoje.“8Ježíš mu odpověděl: „[Odejdi za Mě, satane.] Je psáno: ‚Budeš se klanět Pánu, svému Bohu, a Jemu jedinému budeš sloužit.‘“ 9Vyvedl Ho do Jeruzaléma a postavil Ho na vrcholek chrámu. A řekl Mu: „Pokud jsi Boží Syn, vrhni se odsud dolů.10Neboť je psáno: ‚Svým andělům přikáže ohledně tebe, aby tě pečlivě střežili,‘ 11a ‚na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil svou nohou o kámen.‘“ 12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš nadpokoušet Pána, svého Boha.‘“ 13Když ďábel naplnil všechna pokušení, odešel od Něho až do určitého času. 14A Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o Něm se roznesla po celé okolní krajině. 15Vyučoval v jejich synagogách a byl všemi oslavován.

Ježíš začíná kázat v Galileji

16A přišel do Nazareta, kde byl vychován. Vešel podle Svého zvyku v sobotní den do synagogy a tam vstal, aby četl. 17Byl Mu dán svitek proroka Izaiáše. Rozvinul ten svitek a našel místo, kde bylo napsáno: 18 ‚Duch Páně je nade Mnou, protože Mě pomazal k tomu, abych kázal evangelium chudým lidem, poslal Mě uzdravit ty, kteří jsou zlomení v mysli, kázat zajatým lidem propuštění, slepým lidem obnovení zraku, vyslat zničené lidi v propuštění 19a rozhlásit vítaný Pánův rok.‘" 20Sroloval svitek, vrátil jej služebníkovi a posadil se. A v synagoze na Něj byly upřeny oči všech lidí. 21Začal k nim promlouvat: „Dnes se toto Písmo naplnilo ve vašich uších.“ 22A všichni Mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti, která vycházela z Jeho úst.
A říkali: „Není to snad syn Josefa?“ 23Řekl jim: „Jistě Mi řeknete toto rčení: ‚Lékaři, uzdrav sám sebe.‘ O čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady ve Své domovině.“ 24 Řekl jim: „Amen, říkám vám, že žádný prorok není vítaný ve své domovině. 25Avšak v pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli ve dnech Eliáše, když bylo nebe zavřeno po tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hladomor po celé zemi. 26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, jen k ženě vdově ze Sarepty v oblasti Sidónu. 27A mnoho malomocných lidí bylo v Izraeli za dob proroka Elíši, a nikdo z nich nebyl očištěn, jen Náman ze Sýrie.“ 28Když to ti lidé v synagoze uslyšeli, byli všichni naplněni hněvem. 29Povstali, vyvedli Ho ven z města a vedli Ho až na hřeben hory, na které bylo jejich město postaveno, aby Ho vrhli dolů. 30Ale On prošel jejich středem a šel pryč.
31A sestoupil do Kafarnaum, galilejského města, a tam je v soboty vyučoval. 32Lidé byli ohromeni Jeho učením, protože Jeho slovo bylo řečeno v autoritě. 33V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona. A ten vykřikl velikým hlasem: 34„Ha! Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?!! Přišel jsi nás zničit?!! Znám Tě, vím, kdo jsi: Ten svatý Boží!!“ 35Ježíš ho napomenul: „Zmlkni a vyjdi z něho.“ A démon ho hodil do středu shromáždění, vyšel z něj a vůbec mu neublížil. 36Na všechny padl úžas a rozmlouvali mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v autoritě a moci rozkazuje nečistým duchům, a ti vycházejí?“ 37A pověst o Něm se šířila do každého místa v okolí.
38Ježíš vstal, vyšel z té synagogy a vešel do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vážnou horečkou. A prosili Ho za ni. 39Stál nad ní, napomenul horečku a ta ji opustila. Hned vstala a obsluhovala je.
40Při západu slunce všichni, kteří měli nemocné rozmanitými chronickými onemocněními, je přiváděli k Němu. A na každého z nich položil ruce a uzdravoval je. 41Z mnoha lidí také vycházeli démoni a křičeli: „Ty jsi Kristus, Boží Syn!“ Ale On je napomínal a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Kristus.
42Když nastal den, vyšel a odešel na pusté místo. Zástupy ho usilovně hledaly; přišly až k Němu a zdržovaly Ho, aby od nich neodcházel. 43On jim však řekl: „Musím kázat evangelium Božího království také dalším městům, protože jsem k tomu poslán.“ 44A kázal v Judských synagogách.