Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 1Úvod

1Pavel, apoštol Ježíše Krista podle příkazu Spasitele, našeho Boha a Pána Ježíše Krista, naší naděje,2píše Timoteovi, legitimnímu dítěti ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od našeho Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista.

Varování před falešnými naukami

3Když jsem odcházel do Makedonie, vyzval jsem tě, abys zůstal v Efezu a nedovoloval nikomu učit zcestným naukám4a věnovat pozornost vymyšleným legendám a nekonečným rodovým liniím, které přináší víc zbytečného debatování než Boží správcovství ve víře. 5Účel našich nařízení je láska z čisté mysli, z dobrého svědomí a z víry bez přetvářky.6Od toho se někteří odchýlili a obrátili se ke zbytečnému debatování.7Chtějí být předními učiteli Mojžíšova zákona, ale nerozumí tomu, co říkají, ani tomu, co tak důrazně prosazují.8Víme však, že zákon je dobrý, pokud ho někdo používá zákonně s vědomím,9že zákon není položen proti spravedlivému člověku, ale protizákonným, nepoddajným, bezbožným, hříšným, nesvatým, světským, otcovrahům, matkovrahům, lidovrahům, 10smilníkům, lidem praktikujícím homosexualitu, těm, kteří násilně zotročují lidi, lhářům, těm, kteří křivě přísahají, a dalším, kdo jsou v opozici vůči zdravému učení, 11které je podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.

Děkování Bohu

12Děkuji Tomu, který mě posilnil, totiž našemu Pánu Ježíši Kristu, že mě považuje za věrného a určil mě k této službě. 13Dříve jsem byl rouhavý člověk, pronásledovatel a násilník, ale došel jsem milosrdenství, protože jsem byl v nevědomosti a dělal jsem to v nevíře. 14Ale nesmírně se u mě rozrostla milost našeho Pána s vírou a láskou, které jsou v Ježíši Kristu. 15Tato řeč je důvěryhodná a zasluhuje plného přijetí: Ježíš Kristus přišel do světa, aby spasil hříšníky. Já jsem první z nich. 16Ale skrze tuto skutečnost jsem došel milosrdenství, aby na mně – prvním z hříšníků – mohl Ježíš Kristus jasně ukázat celou Svou trpělivost jako příklad pro ty, kteří v Něj budou věřit k věčnému životu. 17Proto Králi věků, neporušitelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest i sláva na věky věků. Amen.
18Timoteji, moje dítě, na základě předešlých proroctví o tobě ti předkládám tato nařízení, abys mohl vykonávat vojenskou službu v dobrém válečném tažení 19držíce se víry a dobrého svědomí. Toto svědomí někteří lidé odmítli, a co se týče víry – tak ztroskotali jako loď. 20Mezi ně patří Hymenaios a Alexander, které jsem vydal satanu, aby se – výchovně potrestáni – nerouhali.