Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Římanům 1Úvod

1Pavel, otrok Ježíše Krista, povolaný apoštol, který je oddělený ke kázání Božího evangelia,2které již dříve Bůh zaslíbil skrze Své proroky ve svatých Písmech.3Toto evangelium je o Jeho Synu, který povstal podle těla z Davidova potomstva4a který byl podle Ducha svatosti z důvodu zmrtvýchvstání ustanoven za Božího Syna v moci. Je to evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu,5prostřednictvím kterého jsme přijali milost a apoštolství k poslušnosti víry pro Jeho jméno mezi národy,6mezi nimiž jste také vy povoláni Ježíšem Kristem.
7Píši všem, kteří jsou v Římě, od Boha milovaným, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.8Nejprve za vás za všechny děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista, protože je vaše víra hlásána po celém světě.9Vždyť je mi svědkem Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu Jeho Syna, jak se o vás nepřetržitě zmiňuji. 10Stále totiž ve svých modlitbách prosím, zda bych konečně jednou neměl zdařilou cestu k vám – abych v Boží vůli přišel. 11Neboť vás toužím vidět, abych s vámi sdílel nějaký duchovní dar k vašemu upevnění, 12tj. abychom se – budu mezi vámi – spolupovzbudili skrze víru toho druhého – vaší a vy mojí.
13Bratři a sestry, nechci, abyste nevěděli, že jsem si mnohokrát předem ustanovil k vám přijít, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi měl sklizeň nějakého ovoce; jako mám sklizeň i mezi ostatními pohany. 14Jsem dlužníkem Řekům i barbarům, moudrým i nerozumným. 15Takže podle mojí vůle jsem odhodlán kázat evangelium také vám, kteří jste v Římě. 16Vždyť se nestydím za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spáse pro každého věřícího – předně Židům, ale také pohanům. 17Vždyť v tomto evangeliu je zjevena Boží spravedlnost z víry a k víře, jak je psáno: ‚Spravedlivý bude žít z víry.‘

SPRAVEDLNOST Z VÍRY

Zjevení Boží spravedlnosti všem lidem

18Neboť Boží hněv se z nebe zjevuje proti každé bezbožnosti a nespravedlnosti lidí, kteří v nespravedlnosti potlačují pravdu, 19protože poznání ohledně Boha je mezi nimi viditelné – vždyť jim to Bůh zjevil!
20Neboť to neviditelné – Jeho nepřetržitou moc a Božství – lze od stvoření světa zřetelně vidět, když lidé rozumí Jeho dílu – takže jsou bez výmluvy. 21Přestože poznali Boha, neoslavovali Ho jako Boha, ani Mu nebyli vděční, ale ve svém myšlení upadli do marnosti a jejich nechápavá mysl se zatměla. 22Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. 24Proto je Bůh vydal napospas chtíčům jejich myslí do nečistoty, aby mezi sebou navzájem znevažovali svoje těla. 25Tito lidé zaměnili Boží pravdu za lež a sloužili a měli úctu vůči stvoření, místo Stvořiteli – On je požehnán na věky! Amen.
26Kvůli tomu je Bůh vydal napospas potupným vášním. Vždyť i jejich ženy zaměnili přirozený styk za to, co je proti přirozenosti. 27A podobně muži opustili přírodní styk se ženou a vzpláli ve svém chtíči jeden k druhému – muži s muži. Vykonávají hanebnost a sami na sobě obdrží zaslouženou odplatu hodnou jejich poblouznění. 28Tak, jako neuznali za hodné mít Boha ve svém poznání, do takové míry je Bůh vydal do neosvědčené mysli, aby dělali to, co se nesluší. 29Jsou naplněni veškerou nespravedlností, zlem, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vražd, hádek, lsti, zlovolnosti, 30jsou roznašeči drbů, pomlouvači, Bohanenávidějící lidé, násilníci, povýšenečtí lidé, frajírci, vynálezci zlých věcí, neposlušní vůči rodičům, 31nechápající, nedůvěryhodní, bezcitní, nesmířliví, nemilosrdní, … 32Ti poznali Bohem spravedlivé ustanovení, že ti, kteří to dělají, jsou hodni smrti; avšak oni to nejen dělají, ale také souhlasí s těmi, kteří to dělají.