Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Jan 6Ježíš je chléb z nebe

1Ježíš potom odešel na druhý břeh Galilejského (neboli Tiberiadského) moře.2Následoval Ho početný zástup lidí, protože viděli znamení, která dělal na nemocných.3Ježíš vyšel na horu a tam se se Svými učedníky posadil.4Byl blízko židovský svátek pesach.
5Když Ježíš pozdvihl oči a spatřil, že k Němu přichází početný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme tolik chlebů, aby se tito lidé najedli?“ 6(To ale řekl, aby ho vyzkoušel, neboť věděl, co má udělat).7Filip Mu odpověděl: „Ani chleby koupené za dvě stě denárů nebudou stačit, aby si každý vzal aspoň něco málo.“8Ondřej (bratr Šimona Petra), jeden z Jeho učedníků, Mu řekl:9„Je zde chlapec, který má pět chlebů z ječmene a dvě ryby. Ale co je to pro tak velký zástup lidí?“ 10Ježíš řekl: „Postarejte se, se lidé posadí.“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tam tedy muži v počtu kolem pěti tisíc.
11Ježíš tedy vzal ty chleby, poděkoval, rozdával učedníkům a učedníci je rozdávali sedícím; stejně i z ryb lidé dostali, kolik chtěli. 12Když byli nasyceni, řekl Svým učedníkům: „Sesbírejte přebytečné kousky chleba, aby nic nepřišlo nazmar.“ 13Sesbírali je tedy a z kousků chleba naplnili dvanáct nůší (z přebytků těch, kteří se najedli z pěti chlebů z ječmene). 14Když lidé uviděli toto znamení, které Ježíš udělal, říkali: „Tento Ježíš je skutečně ten prorok, Ten přicházející na svět.“ 15Když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se Ho, aby Ho udělali králem, odešel opět na horu a byl zcela Sám.
16Když nastal večer, Jeho učedníci sestoupili k moři, 17vstoupili na loď a plavili se přes moře do Kafarnaum. Již nastala tma a Ježíš k nim stále nepřišel. 18Pak se rozbouřilo moře, protože vál veliký vítr. 19Když veslovali na vzdálenost dvaceti pěti až třiceti stádií od břehu, uviděli Ježíše, jak chodí po moři a přibližuje se k lodi. A zděsili se. 20Řekl jim „JÁ JSEM, nebojte se.“ 21Chtěli Ho vzít na loď; a hned se ta loď ocitla u břehu, na který se plavili.
22Zástup, který stál na druhé straně moře, další den viděl, že tam nebyla žádná jiná loďka kromě té jedné. Uviděli také, že Ježíš nevstoupil spolu se Svými učedníky do lodi, ale že Jeho učedníci odjeli sami. 23Jiné loďky z Tiberiady však připluly blízko k místu, kde tehdy jedli chléb, za který Pán děkoval. 24Když tedy zástup lidí uviděl, že tam Ježíš ani Jeho učedníci nejsou, vstoupili také oni na loďky a přijeli do Kafarnaum, aby tam hledali Ježíše.
25A našli Ho na druhé straně moře. Řekli Mu: „Rabbi, kdy ses sem dostal?“ 26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte Mě proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli chleby a nasytili jste se. 27Nekonejte skutky pro jídlo, které hyne, ale pro jídlo, které zůstává k věčnému životu; takové jídlo vám dá Syn člověka, neboť Jeho zapečetil Otec, totiž Bůh.“ 28Tehdy Mu řekli: „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ 29Ježíš jim odpověděl: „Toto je Boží skutek: abyste věřili v Toho, kterého On poslal.“ 30Řekli Mu: „Jaké tedy uděláš znamení, abychom je uviděli a uvěřili Ti? Co vykonáš? 31Naši otcové jedli na poušti mannu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ 32Ježíš tedy řekl: „Amen, amen, říkám vám: Mojžíš vám nedal chléb z nebe, ale můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. 33Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává světu život.“ 34Oni Mu tedy řekli: „Pane, dávej nám ten chléb stále.“ 35Ježíš jim řekl: „JÁ JSEM ten chléb života. Kdo přichází ke Mně, jistě nebude nikdy hladovět. A kdo věří ve Mně, jistě nebude nikdy žíznit. 36Ale řekl jsem vám, že jste Mě i viděli, a přece nevěříte. 37Každý, koho Mi dává Otec, přijde ke Mně; a toho, kdo přichází ke Mně, jistě nevyženu ven. 38Protože jsem nesestoupil z nebe, abych konal Svou vůli, ale vůli Toho, který Mě poslal. 39Toto je vůle Toho, který Mě poslal: Chce, abych neztratil nic z toho, co mi dal, ale vzkřísil to v poslední den. 40Vždyť toto je vůle Mého Otce: Chce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v Něho, měl věčný život. A Já ho vzkřísím v poslední den.“
41Židé proti Němu reptali, protože řekl: ‚JÁ JSEM chléb, který sestupuje z nebe.‘ 42A řekli: „Není to snad Ježíš, syn Josefa, jehož otce i matku známe? Jak nyní může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“ 43Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou. 44Nikdo není schopen přijít ke Mně, pokud ho nejdřív nepřitáhne Otec, který Mě poslal. A Já ho vzkřísím v poslední den. 45V Prorocích je psáno: ‚A všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke Mně. 46Ne že by někdo viděl Otce, kromě Toho, který je od Boha, Ten viděl Otce. 47Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve Mně, má věčný život. 48JÁ JSEM ten chléb života. 49Vaši Otcové jedli mannu na poušti, a zemřeli. 50Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. 51JÁ JSEM ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Pokud někdo bude jíst ten chléb, bude živ na věčnost. A chléb, který Já dám za život světa, je Moje tělo.“
52Židé se tedy mezi sebou dohadovali: „Jak nám může tento Ježíš dát jíst Své tělo?“ 53Ježíš jim tedy řekl: „Amen, amen, říkám vám: Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život. 54Kdo jí Moje tělo a pije Moji krev, má věčný život a Já ho vzkřísím v poslední den. 55Neboť Moje tělo je pravé jídlo a Moje krev je pravý nápoj. 56Kdo jí Moje tělo a pije Moji krev, zůstává ve Mně a Já zůstávám v něm. 57Jako Mě poslal ten živý Otec a Já žiji skrze Otce – tak také ten, kdo jí Mě, bude žít skrze Mě. 58Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako vaši otcové jedli mannu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věčnost.“ 59Toto Ježíš říkal v synagoze, když učil v Kafarnaum.
60Když to uslyšeli mnozí z Jeho učedníků, řekli: „To je tvrdé slovo! Kdo to má poslouchat?“ 61Ale Ježíš sám u Sebe věděl, že kvůli tomu Jeho učedníci reptali. Řekl jim: „To vás pohoršuje? 62Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? 63Duch je Ten, který oživuje, tělo vůbec neprospívá. Slova, která vám říkám, jsou Duch a jsou život. 64Ale někteří z vás nevěří.“ Vždyť Ježíš od počátku věděl, kdo jsou ti, kteří nevěří; a kdo je ten, který Ho zradí. 65A řekl: „Kvůli tomu jsem vám řekl, že nikdo ke Mně nemůže přijít, pokud mu to není dáno od Mého Otce.“
66Kvůli té řeči mnozí z Jeho učedníků odešli zpět a už s Ním nechodili. 67Ježíš řekl dvanácti učedníkům: „Chcete snad také vy odejít?“ 68Šimon Petr Mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Vždyť máš slova věčného života. 69A my jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi Kristus, ten Svatý Boží.“ 70Ježíš jim odpověděl: „Nevybral jsem si vás snad dvanáct? A jeden z vás je ďábel...“ 71Mluvil o Judovi, synu Šimona z Kerijótu, neboť ten Ho měl zradit. Byl to jeden z dvanácti.