Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Efezským 6Výzvy k jednotlivým skupinám lidí

1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, neboť je to spravedlivé.2‚Cti otce svého a matku‘ – je první přikázání se zaslíbením:3‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouhožijící na zemi.‘ 4A otcové: nepodněcujte k hněvu své děti, ale vychovávejte je v disciplíně a v Pánově varování.
5Otroci, poslouchejte své pány podle těla se strachem a třesením v upřímnosti vaší mysli tak, jako byste poslouchali Krista.6Neposlouchejte jen naoko, jako ti, kteří se chtějí zalíbit lidem, ale poslouchejte jako Kristovi otroci vykonávající z duše Boží vůli.7Otročte jim s dobrou vůlí jako Pánu, a ne jako lidem;8s vědomím, že když někdo něco dobrého vykoná, tak to od Pána obdrží zpět – ať je to otrok či svobodný.
9A vy, páni, tak stejně konejte vůči nim. Zanechte hrozeb s vědomím, že váš i jejich Pán je v nebesích, u Něhož není přijímání osob podle postavení.

Boží zbroj

10Nakonec, moji bratři a sestry, buďte posilněni v Pánu a v moci Jeho síly. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste byli schopni obstát proti ďáblovým nástrahám. 12Vždyť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, autoritám, nebeským bytostem temnoty a duchovním silám zla v nebeských oblastech.
13Kvůli tomu na sebe vezměte celou Boží zbroj, abyste byli schopni se postavit na odpor v den zlý, udělat všechno potřebné a obstát. 14Proto stůjte, mějte svoje bedra přepásána v pravdě, buďte oděni hrudním pancířem spravedlnosti 15a na nohou mějte zavázané sandály k pohotové službě evangelia pokoje. 16K tomu všemu si vezměte štít víry, kterým budete schopni uhasit všechny hořící šípy toho zlého. 17Přijměte také přilbu spasení a meč Ducha, kterým je Boží slovo.

Závěr

18Skrze každou modlitbu a prosbu se modlete v Duchu za všechno a v každý čas. Bděte s veškerou neúnavnou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté a za mě, 19aby mi bylo dáno slovo, když otevřu svoje ústa, tak abych v otevřené řeči uvedl ve známost tajemství evangelia. 20Evangelia, jehož jsem vyslancem v řetězech, abych v něm mohl směle mluvit tak, jak je u mě zapotřebí.
21Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, vám oznámí všechno, co je se mnou a co dělám, abyste to věděli. 22Jeho jsem k vám poslal právě proto, abyste se dozvěděli, co je s námi, a aby povzbudil vaši mysl. 23Přeji bratrům a sestrám pokoj a lásku s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 24Milost se všemi, kteří milují našeho Pána Ježíše Krista v neporušitelnosti. Amen.
[Tento dopis psaný pro Efezské byl napsán z Říma a poslán prostřednictvím Tychika.]