Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Skutky 6Ustanovení mužů k službě

1A v těch dnech, kdy narůstal počet učedníků, nastalo reptání Helénistů proti Hebrejům, protože v každodenní službě byly jejich vdovy přehlíženy.2Dvanáct apoštolů svolalo množství učedníků a řekli: „Není pro nás vhodné, abychom zanechali Boží slovo a sloužili u stolů.3Bratři, vyberte ze svého středu muže – sedm osvědčených mužů plných Ducha a moudrosti – které bychom ustanovili nad touto potřebnou prací.4A my budeme setrvávat na modlitbě a ve službě.“5To slovo se všemu množství lidí líbilo. Vybrali Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanóra, Timóna, Parmenase a Nikolase, proselytu z Antiochie.6Ty postavili před apoštoly, modlili se a položili na ně ruce.7A Boží slovo rostlo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi narůstal. Také zástup kněží byl poslušný víry.

Štěpán

8Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi zázraky a veliká znamení.9Někteří lidé ze synagogy zvané Libertinských‚ Kyrénských, Alexandrijských a těch z Kilikie a Malé Asie povstali a debatovali se Štěpánem. 10A nemohli odporovat moudrosti a Duchu, ve kterém mluvil. 11Tehdy tajně navedli muže, kteří řekli: „Slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé výroky proti Mojžíšovi a Bohu.“ 12Tak pobouřili lid. Přišli k němu starší a učitele zákona, zmocnili se ho silou a přivedli ho před sanhedrin. 13Postavili lživé svědky, kteří říkali: „Tento člověk nepřestává mluvit výroky proti tomuto svatému místu a proti zákonu. 14Vždyť jsme slyšeli, jak říká, že Ježíš Nazaretský toto místo zničí a změní zvyky, které nám předal Mojžíš.“ 15A všichni, kteří seděli v sanhedrinu, na něj hleděli – a uviděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.