Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 8MASO OBĚTOVANÉ MODLÁM

 Úvod

1Ohledně toho masa obětovaného modlám: Víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k povýšenosti, ale láska buduje.2Pokud si někdo myslí, že již něco poznal, ještě to nepoznal tak, jak by to měl poznat.3Pokud však někdo miluje Boha, je od Něho poznán.
4Proto ohledně jedení masa obětovaného modlám říkám: Víme, že modla ve světě není nic a že není Boha, kromě Jednoho.5Neboť i když jsou takzvaní ‚bohové‘– ať už v nebi či na zemi (jakože jsou mnozí ‚bohové‘ a mnozí ‚páni‘)6pro nás je jeden Bůh Otec (ze kterého je všechno a my jsme pro Něj) a jeden Pán Ježíš Kristus, skrze kterého je všechno a my jsme skrze Něj.
7Ale ne ve všech je toto poznání. Někteří lidé jsou dosud zvyklí na modlu – ti jedí maso obětované modlám, jejich svědomí je slabé a je zašpiněno.8Jídlo nás však nepostaví blíž k Bohu. Pokud nejíme maso obětované modlám, nic neztrácíme, pokud takové maso jíme, nic nezískáváme.
9Avšak dávejte si pozor, aby se snad vaše právo nestalo kamenem úrazu pro ty slabé. 10Vždyť pokud někdo uvidí tebe, který máš poznání, jak stoluješ v modlářském chrámu – nebude jeho svědomí, které je slabé, budováno k tomu, aby jedl maso obětované modlám? 11Vždyť ten slabý bratr či sestra zahyne kvůli tvému poznání – bratr či sestra, za které zemřel Kristus! 12Tak hřešíš proti bratrům a sestrám a zasazuješ údery jejich slabým svědomím, takže hřešíš proti Kristu. 13Pokud je tedy pro mého bratra či sestru moje jídlo kámen úrazu – jistě v tomto věku nebudu jíst maso, abych nebyl mému bratru či sestře kamenem úrazu!