Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Koloským 4Zbožný život

1Páni, dávejte otrokům to, co je spravedlivé, a starejte se o rovnost s vědomím, že i vy máte Pána v nebi.
2Setrvávejte na modlitbách a bděte v nich ve vděčnosti.3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova k mluvení o Kristově tajemství, pro které jsem i spoután,4tedy abych to tajemství zviditelnil tak, jak je to u mě zapotřebí.5Choďte v moudrosti před těmi, kteří jsou mimo církev. Vykupujte čas.6Vaše slova ať jsou vždy v milosti ochucena solí, abyste věděli, co je potřeba každému odpovědět.

Závěr

7Všechny věci, které se týkají mě, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný diakon a spoluotrok v Pánu,8kterého jsem k vám poslal právě proto, abych se dozvěděl věci, které se týkají vás, a mohl povzbudit vaše mysli9s Onezimem, věrným a milovaným bratrem, který je od vás. Ti vám oznámí to, co se tady děje.
10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchus a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jste obdrželi příkazy; až k vám přijde, přijměte ho. 11A Ježíš, zvaný Justus. Tito lidé jsou jediní z obřezaných, kteří jsou mými spolupracovníky pro Boží království. Stali se mojí útěchou. 12Pozdravuje vás otrok Ježíše Krista Epafras, který je od vás. Vždy za vás usilovně zápasil v modlitbách, abyste byli postaveni dokonalí a přivedeni k úplnosti ve veškeré Boží vůli. 13Vždyť vám vydávám svědectví, že se hodně napracoval pro vás a pro ty, kteří jsou v Laodiceji a Hierapoli. 14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš; a také Démas. 15Pozdravujte bratry a sestry v Laodiceji, Nympfu a církev v jeho domě.
16A kž bude mezi vámi tento list přečten, udělejte to tak, aby byl přečten také církvi v Laodiceji, abyste si i vy mohli přečíst dopis z Laodiceje. 17A řekněte Archippovi: Hleď, abys náležitě naplnil diakonii, kterou jsi přijal v Pánu. 18Píši pozdrav svojí – Pavlovou – rukou. Pamatujte na moje pouta. Milost s vámi. Amen.
[Tento dopis byl napsán z Říma pro Koloské; a byl poslán prostřednictvím Tychika a Onezima.]