Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Lukáš 18Ježíš vyučuje o Božím království

1Řekl jim podobenství ohledně toho, jak je potřeba se vždycky modlit a neslábnout v tom.2Řekl: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a lidi neměl v úctě.3V tom městě byla také vdova, která k němu přišla a řekla: ‚Sjednej mi spravedlnost ohledně mého oponenta.‘4On po dlouhý čas nechtěl. Ale potom si sám u sebe řekl: ‚Boha se nebojím a lidi nemám v úctě,5ale sjednám jí spravedlnost, protože mě otravuje, aby mě nakonec nepřišla udeřit.‘“6Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce.7Nesjedná snad Bůh spravedlnost Svým vyvoleným, kteří k Němu dnem i nocí volají? Bude s pomocí pro ně prodlévat?8Říkám vám, že jim brzo sjedná spravedlnost. Nicméně přijde Syn člověka: Najde na zemi víru?“
9Toto podobenství řekl těm, kteří spoléhali sami na sebe (že jsou spravedliví) a druhými lidmi pohrdali: 10„Do chrámu vstoupili dva muži, aby se modlili – jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. 11Farizeus stál a takto se u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: loupeživí lidé, nespravedliví, cizoložníci nebo jako i tento výběrčí daní. 12Postím se dvakrát za týden a platím desátky ze všeho, co získávám.‘ 13Avšak výběrčí daní stál v dálce, nechtěl ani pozdvihnout své oči k nebi, ale bil se do hrudi a říkal: ‚Bože, buď mi milostiv... Mně, hříšnému člověku...‘ 14Říkám vám: Ten výběrčí daní sestoupil do svého domu ospravedlněn spíše než ten farizeus. Kdo se povyšuje, bude ponížen; kdo se však ponižuje, bude povýšen.“
15Přinášeli k Němu také miminka, aby je pohladil. Když to však viděli učedníci, napomínali je. 16Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Nechte děti přicházet ke Mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 17Amen, říkám vám: Kdokoli by nepřijal Boží království jako dítě, jistě do něj nevstoupí.“
18A zeptal se Ho jeden významný muž: „Dobrý Mistře, co mám dělat, abych zdědil věčný život?“ 19Ježíš mu řekl: „Proč Mě nazýváš ‚dobrý‘? Nikdo není dobrý, kromě samotného Boha. 20Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, neřekneš falešné svědectví, cti svého otce i svou matku…“ 21On však řekl: „To všechno jsem zachoval od svého mládí.“ 22Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: „Ještě jedno ti zbývá: Prodej všechno, co máš, a rozdej to žebrákům; a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj Mě.“ 23Když to uslyšel, velmi se zarmoutil, neboť byl velice bohatý.
24Když Ježíš viděl, jak se velmi zarmoutil, řekl: „Jak obtížně ti, kteří mají mnoho peněz, vejdou do Božího království… 25Vždyť snadněji projde velbloud skrze oko jehly, než aby bohatý člověk vstoupil do Božího království.“ 26Ti, kteří to slyšeli, řekli: „A kdo potom může být spasen?“ 27On však řekl: „Co je u lidí nemožné, to je u Boha možné.“ 28Petr řekl: „Hle: My jsme opustili všechno, co bylo naše, a následovali jsme Tě.“ 29Řekl jim: „Amen, říkám vám: Neexistuje nikdo, kdo by opustil dům, manželku, bratry, rodiče nebo své děti pro Boží království, 30a neobdržel by mnohokrát víc v tomto čase a v přicházejícím věku věčný život.“
31Ježíš si vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: „Hle: Vystupujeme do Jeruzaléma a dokončí se všechno, co je napsáno prostřednictvím proroků ohledně Syna člověka. 32Neboť bude vydán pohanům, budou se Mu posmívat, budou Ho urážet, poplivou Ho, 33zbičují a zavraždí. A třetí den vstane z mrtvých.“ 34Ale oni ničemu z toho neporozuměli a to prohlášení bylo před nimi skryto. Vůbec nechápali, co jim řekl.
35Když se přibližoval k Jerichu, stalo se, že podél cesty seděl jeden člověk a žebral. 36Když uslyšel procházející zástup, zeptal se, co se to děje. 37Oznámili Mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38On zvolal: „Ježíši, Davidův synu, slituj se nade mnou!“ 39A ti, kteří šli napřed, ho napomínali, aby byl ticho. On však mnohem více křičel: „Davidův Synu, slituj se nade mnou!!!“ 40Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho přivedli k Němu. Když se přibližoval, zeptal se ho: 41„Co chceš, abych ti udělal?“ On řekl: „Pane, abych viděl...“ 42Ježíš mu řekl: „Prohlédni. Tvoje víra tě spasila.“ 43A hned prohlédl, následoval Ho a oslavoval Boha. Když to uviděli všichni lidé kolem, vzdali Bohu chválu.