Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 6Případ smilstva

1Jak se odvažuje někdo z vás, kdyžnějakou záležitost proti druhému člověku, jít se soudit před nespravedlivé lidi, a nejde se soudit před svaté lidi?2Nebo nevíte, že svatí lidé budou soudit svět? Pokud má být od vás souzen svět – nejste tedy schopni soudu ohledně těch nejmenších věcí? A pokud budete soudit svět – nejste hodni soudit i to nejmenší?3Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč více byste měli umět soudit záležitosti tohoto světa.4Když tedy máte soud ohledně záležitostí tohoto světa – ustanovujete si za soudce ty, kterými lidé v církvi pohrdají!
5To říkám k vašemu zahanbení. Není snad mezi vámi ani jeden moudrý člověk, který by byl schopen rozsoudit spor mezi bratrem a jeho bratrem?6Ale bratr se soudí s bratrem – a to před nevěřícími!7Už vůbec to je vaše selhání, že máte mezi sebou soudy. Proč raději nesnesete nespravedlnost? Proč si raději neodepřete to, co vám náleží?8Ale vy konáte nespravedlnost a odpíráte to, co komu náleží – a to vůči svým bratrům!
9Nebo nevíte, že nespravedliví lidé nezdědí Boží království? Nemylte se, ani smilníci, modloslužebníci, cizoložníci, zženštilí, lidé praktikující homosexualitu, 10zloději, chamtivci, opilci, posmívači ani loupeživí lidé nezdědí Boží království. 11A takoví jste někteří byli. Ale byli jste obmyti, posvěceni a ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha.
12‚Všechno je mi dovoleno‘– ale ne všechno mi prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘– ale nechci být pod mocí žádné z těchto věcí. 13‚Jídla jsou pro žaludek a žaludek je pro jídla‘ – avšak Bůh zničí to jídlo i ten žaludek. Ale tělo není pro smilstvo, nýbrž pro Pána; a Pán je pro tělo. 14A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí Svou mocí i vás.
15Nevíte, že vaše těla jsou Kristovy orgány? Vezmu snad Kristovy orgány a udělám z nich orgány prostitutky? Ať se tak nestane! 16Nebo nevíte, že kdo se připojuje k prostitutce, je s ní ‚jedno tělo‘? Neboť Písmo říká: ‚Ti dva budou do jednoho těla.‘ 17Ale ten, který se připojuje k Pánu, je s Ním jeden duch. 18Utíkejte od smilstva! Každý jiný hřích, který by člověk vykonal, se netýká těla. Ten však, kdo smilní, hřeší do vlastního těla. 19Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? A nejste svoji, 20vždyť jste byli vykoupeni za velkou cenu. Oslavujte tedy Boha ve vašem těle i ve vašem duchu, které jsou Boží.