Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Korintským 16O sbírce

1Ohledně sbírky, která je pro svaté: jak jsem to přikázal v církvích Galacie, tak to dělejte i vy:2První den po sobotě ať si každý z vás uloží u sebe to, co nashromáždil, podle svého prospívání, aby sbírky neprobíhaly teprve až když přijdu.3Až přijdu, pošlu do Jeruzaléma pouze ty osoby, které schválíte skrze doporučující dopisy, aby tam odnesli váš milostivý dar.4Pokud by bylo vhodné, abych šel i já, půjdou se mnou.

Závěr

5Přijdu k vám, až projdu Makedonii; vždyť Makedonií jen procházím.6Avšak u vás zůstanu, možná u vás strávím zimu, abyste mě připravili na cestu, kam půjdu.7Vždyť vás nechci vidět jen krátce, neboť doufám, že u vás na nějaký čas zůstanu, pokud to Pán dovolí.8V Efezu zůstanu do Letnic,9vždyť jsou mi tam otevřeny veliké dveře k efektivní práci. Avšak je tam mnoho protivníků.
10Pokud k vám přijde Timoteus, hleďte, aby byl u vás beze strachu. Vždyť koná Boží dílo jako já. 11Proto ať jím nikdo nepohrdá, ale připravte ho na cestu v pokoji, aby mohl přijít ke mně, neboť na něj s bratry čekáme. 12Ohledně bratra Apolla: Velmi jsem ho prosil, aby k vám s bratry přišel. Ale vůbec u něj nebyla vůle, aby přišel nyní. Přijde, jakmile bude mít příležitost.
13Bděte, stůjte ve víře, počínejte si mužně a posilujte se! 14Všechny vaše záležitosti ať se dějí v lásce. 15Bratři a sestry, prosím vás, znáte Štěpánův dům, že jsou obětí prvních plodů Achaje, a že se oddali službě svatým. 16Prosím vás tedy, abyste se i vy podřizovali takovým lidem, a každému, kdo spolupracuje a namáhavě pracuje pro Boha.
17Raduji se z příchodu Štěpána, Fortunata a Achaika, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. 18Vždyť dali mému i vašemu duchu odpočinutí. Proto takové lidi uznávejte.
19Pozdravují vás církve v Malé Asii. Velmi vás pozdravují v Pánu Akvila a Priska spolu se shromážděním v jejich domě. 20Pozdravují vás všichni bratři a sestry. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
21Nyní píši pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22Kdo nemá rád Pána Ježíše Krista, budiž proklet! Maranatha – Pane přijď! 23Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. 24Moje láska je s vámi se všemi v Ježíši Kristu. Amen.