Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Galatským 3Evangelium a Písmo

1Ó, nerozumní Galatští, kdo vás očaroval, abyste nevěřili pravdě? Vás, kterým byl před očima zřetelně vykreslen ukřižovaný Ježíš Kristus?!2Toto jediné chci od vás zjistit: Obdrželi jste Ducha ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry?3To jste tak nerozumní? Začali jste Duchem, a nyní dokončujete tělem?4To jste tak moc trpěli zbytečně? Pokud to ovšem bylo zbytečně!5Ten, kdo vám hojně poskytuje Ducha a koná mezi vámi zázraky – koná tak ze skutků zákona, nebo ze slyšení víry?
6Stejně jako Abraham: ‚Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno do spravedlnosti.‘ 7Vězte tedy, že ti z víry jsou synové Abrahamovi.8Písmo však předvídalo, že Bůh ospravedlní z víry i pohany, a tak bylo Abrahamovi dopředu ohlášeno toto evangelium: ‚V tobě budou požehnány všechny národy.‘ 9Takže ti, kteří jsou z víry, jsou požehnáni spolu s věřícím Abrahamem. 10Vždyť ti, kdo jsou ze skutků zákona, jsou pod prokletím, neboť je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo nesetrvává ve všem, co bylo napsáno v knize zákona, aby to dělal.‘ 11Neboť v zákoně není nikdo ospravedlněn před Bohem. To je evidentní, protože: ‚spravedlivý bude žít z víry.‘ 12Avšak zákon není z víry, ale: ‚Kdo koná ty věci, bude v nich žít.‘ 13Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, vždyť je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo visí na dřevě.‘ 14Takže se mezi pohany uskutečnilo Abrahamovo požehnání v Ježíši Kristu, abychom obdrželi zaslíbeného Ducha prostřednictvím víry.
15Bratři a sestry, po lidsku říkám: Také lidskou potvrzenou smlouvu nikdo neodmítá, ani k ní nepřipojuje dodatek. 16Zaslíbení však bylo řečeno Abrahamovi a jeho ‚potomku‘. Písmo neříká: ‚a potomkům‘– jako z mnoha potomků, ale jako z jednoho potomka: ‚a tvému potomku‘ – kterým je Kristus. 17Toto však říkám: Smlouva, dříve potvrzena od Boha, vztahující se ke Kristu, není po čtyři sta třiceti letech odvolána zákonem, ani to nevedlo ke zrušení zaslíbení. 18Vždyť pokud je dědictví ze zákona, již ne ze zaslíbení, ale Bůh to dědictví daroval Abrahamovi prostřednictvím zaslíbení.
19K čemu tedy zákon? Byl přidán kvůli přestupkům, dokud by nepřišel ten potomek, jehož se týkal slib. Zákon byl přikázán prostřednictvím andělů – a to rukou prostředníka. 20Prostředník však není jeden, Bůh však jeden je. 21Je tedy zákon proti Božím zaslíbením? Naprosto ne! Neboť pokud by byl dán zákon, který by byl schopen oživit, potom by byla skutečně spravedlnost ze zákona.
22Ale Písmo všechno uzavřelo pod hřích, takže zaslíbení plynoucí z víry Ježíše Krista mohlo být dáno jen těm, kteří uvěří. 23Než však přišla víra, byli jsme střeženi pod zákonem, uzavření do příchodu Víry, která byla zjevena. 24Takže se zákon stal naším vychovatelem do příchodu Krista, abychom byli ospravedlněni z víry. 25Když přišla Víra, již nejsme pod vychovatelem.
26Neboť jsme všichni Boží synové a dcery prostřednictvím víry v Ježíše Krista. 27Vždyť jako jste se křtem ponořili do Krista, tak jste si i Krista oblékli. 28Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž a žena, ale vy všichni jste jedno v Ježíši Kristu. 29Pokud jste však Kristovi, potom jste Abrahamovo potomstvo – a podle zaslíbení jste dědicové.