Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Koloským 2Pavel bojuje za koloské křesťany

1Chci však, abyste věděli, jak velký usilovný zápas mám kvůli vám, těm v Laodiceji a všem, kteří mě ani osobně neznají.2Vedu zápas proto, aby mohli být ve svých myslích povzbuzeni, spojeni dohromady v lásce k veškerému bohatství plné jistoty ohledně porozumění věcí a k poznání Božího tajemství, totiž Krista.3V Něm jsou ukryty všechny poklady moudrosti a poznání.4To říkám, aby vás nikdo nepodvedl přesvědčivými slovy.5Vždyť i když jsem nepřítomen tělem, duchem jsem s vámi a s radostí vidím váš řád a vaši pevnost v Kristově víře.

Odmítnutí falešných nauk

6Protože jste tedy přijali Pána Ježíše Krista, zakořeněni v Něm choďte životem7a budujte na Něm; přitom buďte upevňováni ve víře – jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v tom s vděčností.8Dávejte si pozor, aby vás snad někdo neukořistil prostřednictvím filosofie a prázdného klamu podle lidské tradice, zákonitostí světa, a ne podle Krista.9Vždyť všechna plnost Božství přebývá v Něm, a to tělesně. 10A vy jste naplněni v Něm, který je hlavou každé vlády a autority. 11V Něm jste také byli obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou, ale spočívá ve vysvlečení hříšného těla, tedy v Kristově obřízce. 12Jsme spolu s Ním spolupohřbeni v ponoření při křtu, ve kterém jsme také spolu s Ním spoluvzkříšeni skrze víru v působení Boha, který Ho vzkřísil z mrtvých. 13A vás, když jste byli mrtví v přestoupeních a v neobřízce svého těla, spoluprobudil k životu spolu s Ním, odpouštějíce vám všechna přestoupení.
14Vymazal dluhopis, to ustanovení, které bylo proti nám; bylo v odporu vůči nám. A odejmul to z našeho středu tím, že to přibil na kříž. 15Tak se úplně zbavil vládců a autorit, veřejně je vystavil na obdiv a vedl je jako zajatce v průvodu po veřejném triumfálním vítězství. Tak s nimi v tom naložil.
16Proto ať vás žádní lidé neposuzují v jídle, nápoji, nebo ohledně účasti na svátcích, novoluních či sobotách 17(jež jsou stínem toho, co přichází), ale ať vás posuzuje Kristovo tělo. 18Ať vám nedělá rozhodčího nikdo, kdo si libuje ve vnitřní poníženosti a v náboženství andělů, kdo se vrhá do toho, do čeho nevidí, je zbytečně povýšený pod vlivem mysli svého těla 19a nedrží se hlavy, ze které je celé tělo podpíráno klouby (je jimi svázáno dohromady) a roste Božím růstem. 20Pokud jste s Kristem zemřeli od zákonitostí světa, proč podléháte ustanovením světa, jako byste stále žili ve světě? 21‚Nedotýkej se toho!‘ ‚Neochutnávej to!‘ ‚Nesahej na to!‘ 22To všechno se spotřebovává tím, že je to používáno. To jsou ustanovení podle lidských nařízení a nauk – 23o kterých by se řeklo, že mají nějakou moudrost v osobní zbožnosti, vnitřní poníženosti, askezi těla – ale ve skutečnosti nemají žádnou hodnotu proti uspokojování těla.