Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 12Nebeská znamení

1V nebi se ukázalo veliké znamení: Žena oblečená sluncem, pod jejíma nohama byl měsíc a na její hlavě byl věnec dvanácti hvězd.2Byla v těhotenství a křičela, měla porodní bolesti a trápila se kvůli porodu.
3V nebi se ukázalo jiné znamení, hle: Veliký ohnivě zbarvený drak, který má sedm hlav a deset rohů. A na svých hlavách sedm diadémů.4Jeho ocas stáhl třetinu nebeských hvězd a shodil je na zem.
Drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby mohl pohltit Dítě, jakmile Ho porodí.5A porodila syna mužského pohlaví, který měl pást všechny národy železnou holí. A její Dítě bylo vytrženo k Bohu a k Jeho trůnu.6A žena utekla do pouště, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam krmil tisíc dvě stě šedesát dní.
7A v nebi nastala válka: Michael a Jeho andělé válčili proti drakovi. Drak a jeho andělé válčili,8ale neobstáli, a již se pro ně nenašlo místo v nebi.9A ten veliký drak, ten starodávný had, který se jmenuje ‚ďábel‘ a ‚satan‘, svádějící na scestí celý obydlený svět, byl shozen na zem a jeho andělé byli shozeni s ním. 10Uslyšel jsem veliký hlas v nebi: „Právě teď nastala spása, moc, království našeho Boha a moc Jeho Krista, protože byl shozen žalobce našich bratrů, ten, který je dnem i nocí obžalovává před naším Bohem!! 11Ale oni nad ním dobyli vítězství skrze krev Beránka a skrze slova jejich svědectví. A nemilovali svou duši až na smrt!! 12Kvůli tomu: Radujte se, ó nebesa a ti, kteří v nich svatostánkujete!! Běda však zemi a moři, protože k vám sestoupil ďábel, který má velký hněv – ví, že má krátký čas!!“
13A když drak uviděl, že byl shozen na zem, pronásledoval ženu, která porodila to Dítě mužského pohlaví. 14Ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby letěla do pouště na své místo, kde bude krmena čas, časy a polovinu času; tam bude ukryta před tváří hada.
15A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhnul proudem. 16Té ženě pomohla země – otevřela svoje ústa a pohltila tu řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy.
17A drak se na tu ženu rozhněval a odešel válčit s ostatkem jejího potomstva, který zachovává Boží přikázání a má Ježíšovo svědectví. 18A postavil se na písku u moře.