Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Filipským 4Závěr

1Moji milovaní bratři a sestry, po kterých toužím, moje radosti a věnci, říkám vám: Milovaní, proto takto stůjte v Pánu.2Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně přemýšlely v Pánu.3Ano, i tebe žádám, můj ryzí druhu, pomoz těm, kteří se mnou v evangeliu energicky spolupracovali: Klementovi a zbytku spolupracovníků, jejichž jména jsou v knize života.
4Vždy se radujte v Pánu, znovu říkám: Radujte se!5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.6V ničem nebuďte znepokojeni, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním.7A Boží pokoj, který je nadřazený všemu chápání, bude střežit vaše mysli i myšlenky v Ježíši Kristu.
8Nakonec, bratři a sestry, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, důstojné, správné, čisté, příjemné a co má dobrou pověst. Je-li nějaká ctnost a je-li nějaká chvála – o tom také přemýšlejte.9Dělejte to, co jste se naučili, přijali, slyšeli a viděli u mě; a Boží pokoj bude s vámi.
10Velice jsem se však v Pánu zaradoval, že nyní konečně rozkvetlo vaše přemýšlení ohledně mojí osoby. Přemýšleli jste nad tím určitě dříve, ale neměli jste k tomu příležitost. 11Neříkám, že bych měl nějakou nouzi. Naučil jsem se být soběstačný v tom, co mám. 12Umím se uskromnit a umím mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a do každé věci – být sytý i hladový, mít hojnost i nedostatek... 13Na všechno mám sílu v Kristu, který mě posiluje. 14Nicméně jste dobře udělali, že jste na mém soužení měli společnou účast. 15Filipští: víte však, že v začátku kázání evangelia, když jsem odešel do Makedonie, se se mnou žádná církev nepodílela ve věci výdajů a příjmů – pouze vy sami. 16I do Tesaloniky jste mi jednou i dvakrát poslali to, co jsem potřeboval.
17Ne že bych toužil po daru, ale toužím po ovoci, které se rozrůstá na váš účet. 18Mám však všeho dost a ještě hojnost. Jsem vnitřně naplněn, protože jsem přijal od Epafrodita to, co je od vás: aromatickou příjemnou vůni, totiž vítanou oběť, která je přijatelná Bohu.
19Můj Bůh naplní každou vaši potřebu podle Svého bohatství ve slávě Ježíše Krista. 20Bohu a našemu Otci buď sláva na věky věků. Amen.
21Pozdravujte všechny svaté v Ježíši Kristu. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. 22Pozdravují vás všichni svatí, hlavně ti, kteří jsou z císařova domu. 23Milost Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem. Amen.
[Dopis Filipským byl napsán z Říma a poslán prostřednictvím Epafrodita.]