Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 8Sedmá pečeť a úvod k sedmi polnicím

1A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půlhodinu.2A uviděl jsem sedm andělů, kteří stojí před Bohem. Bylo jim dáno sedm polnic.
3Jiný anděl přišel a postavil se u oltáře. Měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno množství kadidla, aby to kadidlo obětoval s modlitbami všech svatých na zlatém oltáři před trůnem.4A kouř kadidla vystoupil s modlitbami svatých z ruky anděla před Boha.5Anděl vzal kadidelnici, naplnil ji ohnivými uhlíky z oltáře a hodil ji na zem. A nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.
6A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravili, aby zatroubili.

První čtyři polnice

7Zatroubil první anděl a nastalo krupobití a oheň smíchaný s krví; a bylo to hozeno na zem. A třetina země byla úplně spálena, třetina stromů byla úplně spálena a třetina veškeré zelené trávy byla úplně spálena.
8Zatroubil druhý anděl a do moře byla hozena jakoby veliká hora hořící ohněm. Třetina moře se stala krví9a v moři zemřela třetina stvoření mající duši. A třetina lodí byla zcela zničena.
10Zatroubil třetí anděl a z nebe spadla veliká hvězda hořící jako pochodeň. A spadla na třetinu řek a na prameny vod. 11Jméno té hvězdy bylo Pelyněk. A třetina vod se stala pelyňkem a mnoho lidí z těch vod zemřelo, protože zhořkly.
12Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže se třetina z nich zatměla. A nebyl svit po třetinu dne, a stejně tomu bylo i v noci.
13A viděl jsem a slyšel jsem jednoho orla, který letěl prostředkem nebe a říkal velikým hlasem: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, kvůli zbývajícím hlasům polnic tří andělů, kteří ještě mají troubit!!“